Aktuality

 • Informace k “novému” IROP jsou zveřejněny v záložce SCLLD 2021 – 2027.
 • Formulář pro žádost o změnu integrovaných projektů IROP je zveřejněn na webu v odstavci ke změnám integrovaných projektů.

Harmonogram

Harmonogram výzev IROP CLLD MAS Sokolovsko na rok 2021 je zde (PDF).

Prezentace ze seminářů

Kontrolní listy

Změny v integrovaných projektech

 • Pro podání žádosti o změnu v integrovaném projektu je potřeba získat vyjádření nositele integrovaného nástroje (MAS Sokolovsko). Vyjádření dokládá kancelář MAS jako přílohu depeše v MS2014+. Doporučujeme před podání žádosti o změnu tuto změnu konzultovat s manažerkou programového rámce IROP MAS Sokolovsko a vyplnit přílohu k vyjádření kanceláře MAS. Postup podání žádosti o změnu je uveden v kapitole č. 16 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce. Vzor pro vyjádření MAS Sokolovsko ke změně integrovaného projektu naleznete zde.

Příručky MS2014+

Zde naleznete obecné příručky k vyplňování ISKP a modulu k veřejným zakázkám:

Postup vyhlášení a hodnocení výzev MAS Sokolovsko

Žádosti o podporu v MS2014+ zakládáte nejprve do příslušné nadřazené výzvy IROP. Po té vybíráte v záložce v liště vlevo “výběr podvýzvy” příslušnou výzvy MAS Sokolovsko. Postup naleznete zde.
Hodnocení a výběr projektů probíhá v těchto krocích:

 • formální náležitosti a přijatelnost – hodnotí kancelář MAS
 • věcné hodnocení – hodnotí Výběrová komise MAS, schvaluje Programový výbor MAS
 • závěrečné ověření způsobilosti projektu – je v kompetenci CRR

Hodnotící kritéria jsou součástí vyhlášených výzev. Kritéria závěrečného ověření jsou součástí specifických pravidel nadřazených výzev.
Návrh úpravy kritérií věcného hodnocení CLLD IROP MAS Sokolovsko pro výzvy v roce 2020 je zde, jedná se o návrh, který není schválen ŘO IROP, ale můžete jej využít při přípravě projektů.
Připravované projekty můžete konzultovat. Konzultace obvykle probíhají na CRR v K. Varech, kde se Vám společně věnují pracovníci CRR a pracovníci kanceláře MAS.

Obecná pravidla, nadřazené výzvy

Pro všechny projekty v rámci IROPu platí Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, tato pravidla naleznete zde.
Pro konkrétní specifické cíle nebo aktivity v rámci CLLD v IROP jsou Řídícím orgánem IROP postupně zveřejňovány tzv. nadřazené výzvy. Součástí těchto nadřazených výzev jsou specifická pravidla, která jsou důležitá pro přípravu a konkrétní zaměření projektů. Do těchto nadřazených výzev nelze podávat žádosti o dotaci, slouží jako podklad pro následnou výzvu MAS. Výzvy MAS Sokolovsko bude možno vyhlásit po schválení SCLLD, schválení znění výzvy MAS Řídícím orgánem IROP a proškolení pracovníků MAS pro administraci v systému MS 2014+.
Odkazy na nadřazené výzvy naleznete zde:

Základní informace o IROP

V rámci komunitně vedeného místního rozvoje je možno předkládat projekty do Integrovaného regionálního operačního programu. Projekty podané do výzev MAS mohou směřovat do těchto specifických cílů IROPu:

 • specifický cíl 1.2 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy (bezpečná doprava, cyklodoprava, terminály)
 • specifický cíl 1.3 – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof (“hasiči”)
 • specifický cíl 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi (infrastruktura pro sociální služby, infrastruktura pro komunitní centra, sociální bydlení)
 • specifický cíl 2.2 – Vznik a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
 • specifický cíl 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
 • specifický cíl 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
 • specifický cíl 3.3 – Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

Bližší informace k podporovaným aktivitám a zaměření projektů naleznete v Programovém rámci IROP v SCLLD MAS Sokolovsko.
Informace k IROP naleznete zde.

Kontakt
Ing. Markéta Hendrichová
E-mail: hendrichova@mas-sokolovsko.eu
Tel.: +420 604 170 443

https://www.mas-sokolovsko.eu/wp-content/uploads/2022/08/IROP-seminar-2022_04_19_prezencka.pdf