Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Sokolovsko o.p.s.

Vítejte na webu MAS Sokolovsko o.p.s.

Představení projektu

Místní akční plány (MAP)

Na území celé ČR jsou realizovány projekty na tvorbu místních akčních plánů pro základní a mateřské školy na území jednotlivých ORP. Cílem pro všechny projekty místních akčních plánů je rozvíjet ve školách motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy a plánovat takové aktivity, které pomohou vyřešit místně specifické problémy a potřeby.

Cíle projektu

Hlavním cílem tohoto projektu je tedy zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím nastavení trvalé a fungující spolupráce mezi všemi relevantními aktéry v území ORP Sokolov a jejich vzájemném sdílení dobré praxe, vzdělávacích aktivit apod. a nastavením žádoucích aktivit spolupráce, to vše pro řešení identifikovaných specifických potřeb v území.

Další cíle projektu jsou zajištění kvalitního a dostupného vzdělání v mateřských a základních školách prostřednictvím nastavení funkčního partnerství všech relevantních aktérů v území a jejich sdílení informací, dobré praxe, nastavení aktivit spolupráce, atd.

Projekt se zaměřuje jak na školský střední management, tedy na ředitele škol, tak na pedagogický sbor s cílem motivovat učitele k práci tak, aby byl onou hybnou silou, pedagogickým lídrem, který bude svým přístupem výrazně ovlivňovat kvalitu vzdělávání svých žáků. Výsledkem pak je “úspěch pro každého žáka” namísto neúspěchu, jakéhosi vyloučení. Toto vše nelze budovat jen na “vlastním hřišti”, je nutná spolupráce všech relevantních aktérů, subjektů působících či ovlivňujících vzdělávání dětí a mládeže. Cílem projektu je navázat spolupráci právě těchto subjektů, nalézt trvalé a efektivní komunikační nástroje, prostřednictvím nichž bude docházet ke sdílení zkušeností a tím zefektivnění práce nejen na školách.

Výstupy projektu

Dojde k systémovému zlepšení řízení na školách díky koncepčnímu přístupu a dlouhodobému plánování, zároveň ke sdílenému porozumění inkluzivního a inovativního přístupu ke vzdělávání pro zvýšení jeho efektivity a dostupnosti každému dítěti/žáku, pro zajištění podpory škol se slabšími výsledky, pro zajištění rozvoje potenciálu každého dítěte/žáka. Budování partnerství nebude opomíjet důležitý prvek při vzdělávání dětí a žáků, kterým je rodina a rodiče, a také způsob trávení volného času. V rámci zapojení všech aktérů vyplynou specifická problémová témata, včetně návrhů aktivit vedoucích k jejich řešení.

Dalším z výstupů projektu bude akční plán základních a mateřských škol na území ORP Sokolov, a to jak investičních, tak vzdělávacích záměrů. Tyto akční plány by měly pomoci zajistit koncepční a strategické rozdělování finančních prostředků mířených ke skutečným potřebám mateřských a základních škol, které budou identifikovány.

Aktivity

V rámci projektu budou probíhat následující povinné aktivity:

 • Aktivita 1: Akční plánování
 • Podaktivita a) Rozvoj partnerství
 • Podaktivita b) Dohoda o prioritách
 • Podaktivita c) Akční plánování
 • Podaktivita d) Budování znalostních kapacit
 • Aktivita 2: Evaluace
 • Aktivita 3: Řízení MAP

Doba realizace projektu

Realizace projektu bude probíhat od 1. 4. 2016 do 30. 11. 2017.

Opatření

V rámci projektu budou řešena mnohá opatření, z nichž některá jsou povinná, některá doporučená a také opatření volitelná.

Povinná opatření jsou:

 • Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita,
 • Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání,
 • Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

Doporučená opatření jsou:

 • Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků,
 • Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání,
 • Kariérové poradenství.

Volitelná opatření vyplynou z analytické části realizace projektu a z jednání zúčastněných aktérů ve vzdělávání na území ORP Sokolov, dotýkat se mohou např. trávení volného času dětí a žáků, neformálního a zájmového vzdělávání, rozvoje digitálních kompetencí dětí a žáků, rozvoje sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků, atd.

Pracovní skupiny a Vaše zapojení

Témata budou řešena v rámci tzv. pracovních skupin, sestavených z odborníků či aktivistů z oblasti vzdělávání dětí a mládeže. Máte-li zájem se aktivně podílet na tvorbě místního akčního plánu, kontaktujte prosím hlavní manažerku projektu Mgr. Zuzanu Odvody na e-mailové adrese: odvody@mas-sokolovsko.eu nebo na tel. 605 108 877.

 • 2006 rok založení
 • 38 členských obcí
 • 81 partnerů
 • 568  přijatých žádostí