CLLD IROP MAS Sokolovsko 2021 – 2027
V rámci CLLD v programovém období 2021 – 2027 je v přípravě programový rámec IROP. Témata relevantní pro CLLD v IROP jsou: bezpečná doprava, cyklodoprava, veřejná prostranství, hasiči, vzdělávání, sociální služby, kulturní památky, městská a obecní muzea a knihovny, cestovní ruch. Jedná se o investiční projekty zaměřené na infrastrukturu a pořízení vybavení.
Vyhlášení prvních výzev přes MAS odhadujeme na polovinu roku 2022.

Seminář k přípravě CLLD IROP 2021 – 2027 dne 14. 9. 2021 v komunitním centru v Josefově:

Informace obecně o IROP 2021 – 2027 na centrální úrovni: https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027


V prvním pololetí roku 2021 proběhly strukturované rozhovory se starosty obcí a dalšími potenciálními žadateli. V zásobníku projektových záměrů máme evidovány záměry za téměř 400 mil. Kč. Rozložení záměrů mezi jednotlivé oblasti IROP je jednou z indikací pro rozdělení alokací na jednotlivé oblasti IROP.

Na valné hromadě partnerů MAS dne 17. 6. 2021 proběhla anketa k prioritizaci oblastí podpory v budoucím IROP přes MAS Sokolovsko. Každý z účastníků mohl vybrat maximálně pět oblastí, které by určitě měly být podpořeny.

Specifikace oblastí podpory v CLLD IROP 2021 – 2027

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu
– výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy;
– zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách;
– doprovodná část projektu: pro zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy nezbytné přímo související stavební úpravy pozemní komunikace, rekonstrukce místních komunikací.

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
– výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službaminebo napojující se na stávající komunikace pro cyklisty, včetně doprovodné infrastruktury;
– realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy.

Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí
– ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou složku), veřejnou a technickou infrastrukturu a související opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí;
– revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství;
– revitalizace a úprava nevyužívaných ploch.

Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V
– výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic, pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany, vybudování a revitalizace umělých zdrojů požární vody v obcích.

Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny
– navýšení kapacit v MŠ v území působnosti MAS;
– zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí;
– navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny.

Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol
– podpora vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi;
– budování vnitřní konektivity škol;
– budování zázemí pro školní družiny a školní kluby umožňující zvyšování kvality poskytovaných služeb;
– rekonstrukce učeben neúplných škol;
– doprovodná část projektu: budování a modernizace doprovodné infrastruktury zázemí školy; zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační
učebny); zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety); vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), které by po vyučování sloužilo jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit.

Infrastruktura pro sociální služby
– infrastruktura sociálních služeb poskytovaných podle zákona o sociálních
službách (pozn. pravděpodobně jen infrastruktura pro terénní a ambulantní formy poskytování sociální služby, podpora infrastruktury pobytových sociálních služeb je v rámci Národního plánu obnovy).

Revitalizace kulturních památek
– revitalizace kulturních památek, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace mobiliárních fondů; o doprovodná část projektu: parkoviště u památek.

Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí
– revitalizace muzeí, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace muzejních sbírek.

Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven
– výstavba, rekonstrukce knihoven, návštěvnické a technické zázemí, zařízení pro digitalizaci a aplikační software, technické vybavení knihoven.

Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu
– budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení, veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku / rekreační plavbu);
– budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení;
– propojená a otevřená řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí;
– rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center.


Kontaktní osoba pro IROP CLLD MAS Sokolovsko:
Ing. Markéta Hendrichová
hendrichova@mas-sokolovsko.eu
604 170 443