Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Sokolovsko o.p.s.

Vítejte na webu MAS Sokolovsko o.p.s.

Informace

Kontaktní osoba pro IROP CLLD MAS Sokolovsko

CLLD IROP MAS Sokolovsko 2021 – 2027

V rámci CLLD v programovém období 2021 – 2027 je opět součástí aktivit MAS programový rámec IROP. Témata relevantní pro CLLD v IROP jsou: bezpečná doprava, cyklodoprava, veřejná prostranství, hasiči, vzdělávání, sociální služby, kulturní památky, městská a obecní muzea a knihovny, cestovní ruch. Jedná se o investiční projekty zaměřené na infrastrukturu a pořízení vybavení.

Programový rámec IROP (1000.83 kB)

Alokace MAS Sokolovsko pro programové období 2021 – 2027 je 115 mil. Kč, přičemž 30 % z této částky nebude k dispozici do výzev, ale musí být použito jako rezerva pro pokrytí kurzovních rozdílů a jako bonus za dobré čerpání (a to nejen naší MAS, ale i ostatních). Přiděleno tedy máme nyní 80,9 mil. Kč v celkových způsobilých výdajích (CZV) a 76,9 mil. Kč v dotaci. Dotace je v CLLD vždy 95 %.

Rozdělení alokace mezi opatření bylo schváleno usnesením Valné hromady partnerů MAS Sokolovsko dne 16. 6. 2022, detaily výzev byly projednány a schváleny Programovým výborem MAS Sokolovsko dne 24. 11. 2022.

Harmonogram výzev IROP – https://irop.mmr.cz, zde jsou informace o vyhlášení výzev tzv. velkého IROP a nadřazených výzvách CLLD. 

Texty výzev MAS Sokolovsko jsou zveřejněny v záložce "výzvy".

Parametry a harmonogram výzev pro rok 2024 byl schválen Programovým výborem MAS Sokolovsko dne 6. 12. 2023 a je ke stažení zde: Parametry a harmonogram výzev v Programovém rámci IROP CLLD MAS Sokolovsko_2024 

Parametry výzev v Programovém rámci IROP CLLD MAS Sokolovsko

1. IROP – doprava

 • Název opatření v SCLLD: 5.1.8 Rozvoj dopravní infrastruktury obcí
 • Aktivita bezpečná doprava
 • minimální celkové způsobilé výdaje projektu 500 tis. Kč
 • maximální celkové způsobilé výdaje projektu 6 mil. Kč
 • alokace výzvy MAS: 14 576 945 Kč (CZV)
 • nadřazená výzva (tam jsou pravidla): 60. výzva IROP – doprava – SC 5.1 (CLLD)
 • aktuálně je vyhlášena výzva MAS č. 6 s příjmem žádostí do 29. 9. 2023 8:00
 • Aktivita cyklodoprava
 • minimální minimální celkové způsobilé výdaje projektu 500 tis. Kč
 • maximální celkové způsobilé výdaje projektu 11 870 161 Kč
 • alokace výzvy MAS: 11 870 161 Kč (CZV)
 • nadřazená výzva (tam jsou pravidla): 60. výzva IROP – doprava – SC 5.1 (CLLD)
 • aktuálně je vyhlášena výzva MAS č. 9 s příjmem žádostí do 15. 12. 2023 8:00

2. IROP – veřejná prostranství

 • Název opatření v SCLLD: 5.1.6 Zvyšování kvality a funkčnost veřejného prostoru v obcích
 • minimální celkové způsobilé výdaje projektu 500 tis. Kč
 • maximální celkové způsobilé výdaje projektu 8 098 301 Kč
 • alokace výzvy MAS: 8 098 301 Kč (CZV)
 • nadřazená výzva (tam jsou pravidla):  73. výzva IROP - veřejná prostranství - SC 5.1 (CLLD)
 • aktuálně vyhlášena výzva MAS č. 7 s příjmem záměrů do 29. 9. 2023 8:00

3. IROP – hasiči

 • Název opatření v SCLLD: 5.1.5 Infrastruktura pro připravenost hasičů jako složky IZS
 • minimální celkové způsobilé výdaje projektu 130 tis. Kč
 • maximální celkové způsobilé výdaje projektu 5 668 811 Kč
 • alokace výzvy MAS: 5 668 811 Kč (CZV)
 • nadřazená výzva (tam jsou pravidla): 61. výzva IROP – hasiči – SC 5.1 (CLLD) 
 • aktuálně vyhlášena výzva MAS č. 8 s příjmem záměrů do 29. 9. 2023 8:00

4. IROP – vzdělávání

 • Název opatření v SCLLD: 5.1.1 Infrastruktura pro zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávání
 • minimální celkové způsobilé výdaje projektu 350 tis. Kč
 • maximální celkové způsobilé výdaje projektu 1 848 124 Kč
 • alokace výzvy MAS: 1 848 124 Kč (CZV) - zbytková alokace opatření
 • nadřazená výzva (tam jsou pravidla): 48. výzva IROP – vzdělávání – SC 5.1 (CLLD)
 • aktuálně vyhlášena výzva MAS č. 5 s příjmem záměrů do 29. 9. 2023 8:00

5. IROP – sociální služby

 • Název opatření v SCLLD: 5.1.7Infrastruktura pro zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb
 • minimální celkové způsobilé výdaje projektu 500 tis. Kč
 • maximální celkové způsobilé výdaje projektu 1 619 661 Kč
 • alokace výzvy MAS: 1 619 661 Kč (CZV)
 • nadřazená výzva (tam jsou pravidla): 49. výzva IROP – sociální služby – SC 5.1 (CLLD)
 • aktuálně vyhlášena výzva MAS č. 4 s příjmem záměrů do 29. 9. 2023 8:00

6. IROP – kultura

 • Název opatření v SCLLD: 5.1.3 Obnova kulturních památek
 • Aktivita kulturní památky
 • minimální celkové způsobilé výdaje projektu 300 tis. Kč
 • maximální celkové způsobilé výdaje projektu 6 mil. Kč
 • alokace výzvy MAS: 9 076 943 Kč (CZV)
 • nadřazená výzva (tam jsou pravidla): 70. výzva IROP - kultura - památky a muzea - SC 5.1 (CLLD)
 • aktuálně vyhlášena výzva MAS č. 10 s příjmem záměrů do 29. 9. 2023 8:00
 • Název opatření v SCLLD: 5.1.4 Rozvoj infrastruktury knihoven a muzeí v obcích
 • Aktivita muzea
 • minimální celkové způsobilé výdaje projektu 300 tis. Kč
 • maximální celkové způsobilé výdaje projektu 4 mil. Kč
 • alokace výzvy MAS: 4 000 000 Kč (CZV)
 • nadřazená výzva (tam jsou pravidla): 70. výzva IROP - kultura - památky a muzea - SC 5.1 (CLLD)
 • aktuálně vyhlášena výzva MAS č. 11 s příjmem záměrů do 29. 9. 2023 8:00
 • Název opatření v SCLLD: 5.1.4 Rozvoj infrastruktury knihoven a muzeí v obcích
 • Aktivita knihovny
 • minimální celkové způsobilé výdaje projektu 300 tis. Kč
 • maximální celkové způsobilé výdaje projektu 1,5 mil. Kč
 • alokace výzvy MAS: 1 500 000 Kč (CZV)
 • nadřazená výzva (tam jsou pravidla): 114. výzva IROP - kultura - knihovny - SC 5.1 (CLLD)
 • aktuálně vyhlášena výzva MAS č. 12 s příjmem záměrů do 29. 9. 2023 8:00

7. IROP – cestovní ruch

 • Název opatření v SCLLD: 5.1.2Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu
 • minimální celkové způsobilé výdaje projektu 230 tis. Kč
 • maximální celkové způsobilé výdaje projektu 6 mil Kč
 • alokace výzvy MAS: 8 098 302 Kč (CZV)
 • nadřazená výzva (tam jsou pravidla): výzva č. 86 IROP - Cestovní ruch - SC 5.1 (CLLD)
 • odhad termínu vyhlášení výzvy MAS: 2. pololetí roku 2023

Informace o postupu hodnocení a kritériích věcného hodnocení a kritériích závěrečného ověření způsobilosti:

Žadatelé odevzdávají na MAS pouze projektový záměr. Výzvy MAS budou vyhlášeny pro příjem projektových záměrů minimálně po dobu 2 měsíců. Vzor projektového záměru je zveřejněn s výzvami MAS (záložka výzvy našeho webu).

Pracovníci kanceláře MAS provedou administrativní kontrolu záměrů. Projektový záměr je ve věcném hodnocení posuzování Výběrovou komisí MAS Sokolovsko dle kritérií věcného hodnocení. Přesné znění kritérií věcného hodnocení bude zveřejňováno spolu s výzvou. 

Následuje výběr projektových záměrů Programovým výborem. Vybrány budou projekty, které se vejdou do alokace výzvy. Vybrané záměry obdrží souhlasné stanovisko o souladu záměru se SCLLD MAS Sokolovsko. Stanovisko bude vydáno na dobu 60 kalendářních dní. Do té doby musí žadatel podat plnou žádost.

Následně žadatelé vypracují plnou žádost v monitorovacím systému MS21+. Pracovníci kanceláře MAS zkontrolují soulad žádosti s předloženým záměrem. Pro finalizaci a odevzdání žádosti o podporu je nutné spolupodepsání žádosti pověřeným pracovníkem kanceláře MAS. Žádosti o podporu budou hodnoceny Centrem pro regionální rozvoj (CRR) dle kritérií závěrečného ověření způsobilosti:

Kde hledat další informace

Mnoho užitečných informací je na webu ŘO IROP. Budou zde zveřejněny nadřazené výzvy, jsou zde zveřejněny výzvy tzv. velkého IROP (můžete si prostudovat jejich pravidla, abyste měli představu, protože pravidla výzev MAS se o moc lišit nebudou), jsou zde obecná pravidla a aktuality.

Odkaz na web ŘO IROP: https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027

Dalším užitečným zdrojem informací je web Centra pro regionální rozvoj (CRR): https://www.crr.cz/

Na webu CRR je potřeba zdůraznit zveřejnění kontrolních listů pro hodnocení projektů (kontrolní listy sem přidávají postupně po zveřejnění výzvy, v případě MAS jde o to, že CRR bude provádět závěrečnou kontrolu po hodnocení záměru ze strany MAS): https://www.crr.cz/irop/projekt-a-kontrola/kontrolni-listy/

Dotazy k přípravy projektů lze posílat na CRR pomocí konzultačního servisu: https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/

Seminář k výzvám č. 1 až 3 CLLD IROP MAS Sokolovsko dne 13. 3. 2023 v kulturním domě Dvorana Loket:

Seminář k tématům CLLD IROP 2021 – 2027 dne 19. 4. 2022 v komunitním centru v Josefově:

Seminář k přípravě CLLD IROP 2021 – 2027 dne 14. 9. 2021 v komunitním centru v Josefově:

Podklady pro tvorbu programového rámce IROP

V prvním pololetí roku 2021 proběhly strukturované rozhovory se starosty obcí a dalšími potenciálními žadateli. V zásobníku projektových záměrů máme evidovány záměry za téměř 400 mil. Kč. Rozložení záměrů mezi jednotlivé oblasti IROP je jednou z indikací pro rozdělení alokací na jednotlivé oblasti IROP.

obr-1

Na valné hromadě partnerů MAS dne 17. 6. 2021 proběhla anketa k prioritizaci oblastí podpory v budoucím IROP přes MAS Sokolovsko. Každý z účastníků mohl vybrat maximálně pět oblastí, které by určitě měly být podpořeny.

obr-2

Specifikace oblastí podpory v CLLD IROP 2021 – 2027

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

– výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy;
– zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách;
– doprovodná část projektu: pro zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy nezbytné přímo související stavební úpravy pozemní komunikace, rekonstrukce místních komunikací.

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

– výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, nebo napojující se na stávající komunikace pro cyklisty, včetně doprovodné infrastruktury;
– realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy.

Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí

– ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou složku), veřejnou a technickou infrastrukturu a související opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí;
– revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství;
– revitalizace a úprava nevyužívaných ploch.

Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V

– výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic, pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany, vybudování a revitalizace umělých zdrojů požární vody v obcích.

Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny

– navýšení kapacit v MŠ v území působnosti MAS;
– zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí;
– navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny.

Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol

– podpora vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi;
– budování vnitřní konektivity škol;
– budování zázemí pro školní družiny a školní kluby umožňující zvyšování kvality poskytovaných služeb;
– rekonstrukce učeben neúplných škol;
– doprovodná část projektu: budování a modernizace doprovodné infrastruktury zázemí školy; zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační
učebny); zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety); vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), které by po vyučování sloužilo jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit.

Infrastruktura pro sociální služby

– infrastruktura sociálních služeb poskytovaných podle zákona o sociálních
službách (pozn. pravděpodobně jen infrastruktura pro terénní a ambulantní formy poskytování sociální služby, podpora infrastruktury pobytových sociálních služeb je v rámci Národního plánu obnovy).

Revitalizace kulturních památek

– revitalizace kulturních památek, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace mobiliárních fondů; o doprovodná část projektu: parkoviště u památek.

Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí

– revitalizace muzeí, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace muzejních sbírek.

Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven

– výstavba, rekonstrukce knihoven, návštěvnické a technické zázemí, zařízení pro digitalizaci a aplikační software, technické vybavení knihoven.

Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

– budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení, veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku / rekreační plavbu);
– budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení;
– propojená a otevřená řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí;
– rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center.

 • 2006 rok založení
 • 38 členských obcí
 • 81 partnerů
 • 568  přijatých žádostí