Zpravodaj - page 9

Kraslice – revitalizace středu města
Žádost o dotaci na projekt podalo město Kraslice v listopadu 2013
do 44. výzvy ROP Severozápad, do oblasti podpory 1.2 – Podpora
revitalizace a regenerace středních a malých měst. Žádost o dotaci
prošla úspěšně jak hodnocením přijatelnosti a kontrolou formál-
ních náležitostí, tak také bodovým hodnocením. V březnu letošního
roku schválil Výbor Regionální rady projekt k podpoře.
Celkové výdaje projektu dle žádosti o dotaci byly 20,273 mil. Kč. Po prove-
dených výběrových řízeních jsou na začátku května celkové výdaje projektu
ve výši 15,144 mil. Kč. Dotace je ve výši 85% ze způsobilých výdajů projektu,
tzn. cca 12,616 mil. Kč.
V rámci projektu dojde k vybudování klidové zóny u Kostela Božího Těla
(včetně stezky pro pěší, zeleně), parkoviště v ul. Pod nádražím (v blízkosti
klidové zóny), stezky pro pěší v ul. Nerudova, dále dojde k propojení ul. Hav-
líčkova s náměstím 28. října a to lávkou přes Stříbrný potok a dojde také k re-
vitalizaci prostor po bývalém autobusovém nádraží. Cílem je zrevitalizování
centrální části města, které povede k lepšímu využívání širokou veřejností.
Název projektu: „Kraslice – revitalizace středu města“
Reg. č.: CZ.1.09/1.2.00/63.01048
Příjemce dotace: Město Kraslice
Partneři projektu:
Technické služby města Kraslic,
MAS Sokolovsko o.p.s.
,
Svazek měst a obcí Kraslicka, Městská knihovna Kraslice.
Projektanti:
Ing. Igor Hrazdil, Ing. Martin Kohout, Ing. Helena Michálková
– PPP
Zpracovatel žádosti o dotaci:
ABRI, s.r.o.
Zhotovitel stavby:
Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.
Technický dozor investora:
Pavel Hudlický
Fyzické práce na projektu začaly na začátku května 2014 a budou ukončeny
do 30. 11. 2015. Projekt je rozdělen do tří etap. Do 29.12. 2015 město Kraslice
požádá prostřednictvím Monitorovací zprávy se žádostí o platbu o propla-
cení dotace za třetí, tedy poslední etapu.
Přiložené fotografie dokumentují stav bezprostředně před zahájením sta-
vebních prací.
9
strana
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook