Zpravodaj - page 7

SHIFT-X vstupuje do své poslední fáze
Mezinárodní projekt SHIFT-X, který od roku 2012 realizuje Mikroregion So-
kolov – východ, si předsevzal prohloubit využití průmyslového kulturního
dědictví ve prospěch dalšího rozvoje našeho sokolovského regionu. Projekt
v pořadí 4. setkáním mezinárodního pracovního týmu, které se uskutečnilo
na přelomu března a dubna, definitivně vstoupil do své závěrečné fáze. Se-
známit se s dosavadními výsledky našich partnerů a zároveň je informovat
o našich zkušenostech jsme tentokrát zajeli do Štýrského Eisenerzu. Z tříden-
ního programu mě osobně nejvíce zaujal kolotoč přenášek a diskusí, ve kte-
rém se během 2 hodin ve 4 skupinách prezentovalo celkem 16 hodnotných
příspěvků. Nejvíce jsem ocenil vystoupení Gerfrieda Tiffnera z rakouského
sdružení Steierische Eisenstrasse. Záviděl jsem mu přístup majitelů želez-
norudného dolu, kteří iniciativně spolupracují s odborníky na ještě větším
zpřístupnění unikátní terasovité hory Eisenberg pro turisty. S Ing. Zdeňkou
Michalovskou jsme pak vyzpovídali Gerfrieda Tiffnera na téma jejich zkuše-
ností při propagování regionu pomocí tzv. ambasadorů. Ing. Eva Slámová
zase zaujala ve své přednášce naší dohodou o spolupráci infocenter a ná-
padem na sdružení prostředků na propagaci pro zlepšení image regionu.
V oněch dnech byla Evropa zaplavená sluncem a teplým jarním počasím,
7
strana
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook