Zpravodaj - page 5

Žádost o dotaci na projekt podaloměsto Kraslice v listopadu 2013
do 44. výzvy ROP Severozápad, do oblasti podpory 1.2 – Podpora
revitalizace a regenerace středních a malých měst. Žádost
o dotaci prošla úspěšně jak hodnocením přijatelnosti a kontrolou
formálních náležitostí, tak také bodovým hodnocením. V březnu
letošního roku schválil Výbor Regionální rady projekt k podpoře.
Celkové výdaje projektu dle žádosti o dotaci byly 10,629 mil. Kč. Po pro-
vedených výběrových řízeních jsou na začátku května celkové výdaje
projektu ve výši 8,856 mil. Kč. Dotace je ve výši 85% ze způsobilých vý-
dajů projektu, tzn. cca 7,313 mil. Kč.
V rámci projektu dojde k rekonstrukci hřiště u Střední školy, základní ško-
ly a mateřské školy Kraslice, Havlíčkova ulice. Cílem je využívání hřiště
širokou veřejností.
V rámci stavebních prací bude vybudováno víceúčelové hřiště s polyu-
retanovým povrchem, dále travnaté hřiště, dvě dráhy pro běh na 60 m,
plochy pro skok daleký, vrh koulí, okruhová dráha pro vytrvalostní běh.
Budou řešeny chodníky, výměna části oplocení, stavba opěrné zdi,
osvětlení hřiště, mezilehlé travnaté plochy a také parkoviště.
Partneři projektu:
Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice,
MAS Sokolovsko o.p.s.
, Svazek měst a obcí Kraslicka, Městská knihov-
na Kraslice.
Projektant:
Ing. Helena Michálková – PPP
Zpracovatel žádosti o dotaci:
ABRI, s.r.o.
Zhotovitel stavby:
ALGON, a.s.
Technický dozor investora:
Pavel Hudlický
Fyzické práce na projektu začaly na začátku května a budou ukončeny
do 31. 12. 2014. Projekt je rozdělen do dvou etap. Do 29. 1. 2015 město
Kraslice požádá prostřednictvím Monitorovací zprávy se žádostí o plat-
bu o proplacení dotace za druhou etapu.
Přiložené fotografie dokumentují stav bezprostředně před zahájením
stavebních prací.
Název projektu: „Kraslice – rekonstrukce hřiště“
Reg. č.: CZ.1.09/1.2.00/63.01045
Příjemce dotace: Město Kraslice
Kraslice – rekonstrukce hřiště
5
strana
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...16
Powered by FlippingBook