Zpravodaj - page 4

SCLLD – Podpora vzniku strategie komunitně vedeného
místního rozvoje pro území MAS Sokolovsko
Proběhly workshopy odborných skupin
MAS Sokolovsko připravuje pro nové programové období 2014-
2020 novou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro
území Sokolovsko. Kromě povinných zpracovávaných analýz
a strategií má za cíl především rozvíjet náš region na základě ko-
munitní spolupráce, bez níž by jakékoli analýzy ,,od stolu“ nemě-
ly opravdový význam. Právě ,,opravdovost“ strategie je hlavním
cílem Místní akční skupiny Sokolovsko. Pro komunitní setkávání
byly v souladu s plánovanými operačními programy vytvořeny
4 odborné skupiny: Konkurenceschopný venkov, Zaměstnanost
a vzdělávání, Životní prostředí a Kvalita života na venkově.
Konkurenceschopný venkov - 14. 5. 2014 od 15,00 hodin
na statku manželů Farových v Chotíkově
Zaměstnanost a vzdělávání - 20. 5. 2014 od 15,00 hodin v bý-
valé škole V Hřebenech, blízko zříceniny hradu Hartenberg
Životní prostředí - 22. 5. 2014 od 15,00 hodin na Městském
úřadě v Habartově
Kvalita života na venkově - 28. 5. 2014 od 15,00 hodin na Měst-
ském úřadě v Královském Poříčí
Tyto skupiny se sešly na tematických workshopech, aby prodiskutovaly
danou problematiku a stanovily priority nutné k řešení na území MAS
Sokolovsko.
Pro první workshop bylo přijato pozvání a obrovské pohostinnosti
manželů Farových z Chotíkova. Na jejich statku se sešli odborníci z řad
zemědělců, podnikatelů, pracovníků v cestovním ruchu a turistice,
zástupci neziskových organizací, atd. Díky oborové pestrosti účastní-
ků proběhla plodná diskuze s relevantními výstupy pro zapracování
do analýzy místní rozvojové strategie a také následné SWOT analýzy.
Druhý workshop proběhl díky pozvání a pohostinnosti pana Bedřicha
Loose v objektu bývalé školy v Hřebenech, blízko zříceniny hradu Har-
tenberg. I zde se sešli odborníci napříč profesemi a byly diskutovány pal-
čivé otázky z oblasti zaměstnanosti a školství, možnosti volnočasových
aktivit či problematika sociálně vyloučených osob či osob ohrožených
sociálním vyloučením.
Téma životního prostředí bylo na pořadu dne na městském úřadě v Ha-
bartově. Také tam se sešla různorodá skupina odborníků, která zajistila
nosnou diskuzi nejen k otázce ochrany životního prostředí, ale také se
pokusila vytýčit specifika regionu v této oblasti.
V pořadí poslední setkání se uskutečnilo na městském úřadě v Králov-
ském Poříčí a debatovalo se na velmi široké téma kvality života na ven-
kově. Účastníci se dotkli např. komunální politiky, občanské vybavenosti
v obcích, dopravní obslužnosti, ale také otázky podpory mladých rodin
či seniorů ve venkovských oblastech nebo historie regionu a jeho pa-
mátek.
Děkujeme tímto všem hostitelům za jejich pohostinnost a poskytnutí
prostor pro tato setkání.
Na základě výstupů z těchto workshopů budou zpracovány dílčí a SWOT
analýzy, které budou nosné pro zpracování již zmíněné Strategie komu-
nitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Sokolovsko, nezbytně
nutné pro další rozvoj regionu.
strana
4
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...16
Powered by FlippingBook