Zpravodaj - page 3

Strategický plán LEADER změnil tvář Sokolovska
MAS Sokolovsko „rozdala“ posledních 1,9 milionu korun ze Strate-
gického plánu LEADER v programovém období 2007-2013.
Tyto peníze pomohou dokončit rekonstrukci sociálního zařízení
v Kulturním domě v Krásně, přispějí na vybavení Domu na půl ces-
ty v Kynšperku nad Ohří, na mobilní ozvučné zařízení s příslušen-
stvím pro soubor VIVAT MUSICA Kraslice, k modernizaci zázemí a zvu-
kové aparatury MKS Kynšperk, na vybudování Vital parku v Dolním
Rychnově, Základní škola Březová vybaví počítačovým zařízením tří-
du, Základní umělecká škola v Kraslicích pořídí velkoplošnou infor-
Nová dětská i sportovní hřiště, opravená kaplička a hasičská zbrojnice, vy-
budované vesnické muzeum, opravené autobusové zastávky a komunika-
ce, klubovny, tělocvična ….. to je jen malý výčet projektů, které v posled-
ních šesti letech změnily k lepšímu tvář Sokolovska. Jejich realizaci umožnily
dotace ze Strategickému plánu LEADER. MAS Sokolovsko o.p.s. jich rozdělila
za více než 70 milionů korun a dalších více než 20 mil. Kč bude ještě vypla-
ceno projektům, které jsou dosud v realizaci.
V uplynulém období bylo vyhlášeno celkem 8 výzev k předložení žádostí
o dotaci. Ucházelo se o ně 163 projektů, úspěšných z nich bylo 106.
Od 1. do 8. výzvy se kvalitativní úroveň žádostí výrazně změnila. Žadatelé
rychle pochopili metodu LEADER, s jejíž pomocí se peníze rozdělovaly. Je
založena na principu zdola nahoru, tedy že na přípravě projektů se podílejí
přímo ti, pro něž jsou určeny a nevymýšlejí se od stolu. Na projektech, před-
kládaných zejména v posledních letech už bylo znát, že projekty nevznikaly
překotně, ale že je jejich tvůrci připravovali dlouhodobě a pečlivě. Zjišťovali,
co lidé chtějí, jejich spolupráce byla daleko hlubší a intenzívnější. Součas-
ně neustále rostla konkurence. Ve všech výzvách byl převis poptávky nad
možnostmi MAS. Výběrová komise pak stála před nelehkým úkolem seřadit
projekty a nejlepší z nich doporučit k financování.
mační LED obrazovku, v Habartově dojde ke zlepšení ozvučení kina,
na Statku Bernard se uskuteční cyklus přednášek „Vzdělaní pracovníci
v CR - nová šance pro rozvoj Sokolovska“.
Jak vyplývá z tohoto stručného výčtu podaných žádostí o dotaci v rámci
8. Výzvy, jedná se o zajímavé projekty, které určitě přispějí k rozvoji kultur-
ního smýšlení občanů našeho regionu, a když nám chybělo přibližně 45 tis.
k tomu, abychom mohli všechny žádosti o dotaci doporučit SZIFu k pro-
financování, neváhala MASka uvolnit se svých režijních nákladů chybějící
částku ve prospěch realizace zmíněných projektů.
Název žadatele
Název projektu
Schválená dotace
Pomoc v nouzi, o.p.s.
Vybavení Domu na půl cesty v Kynšperku nad Ohří
229 725,00
Městské kulturní středisko Habartov, příspěvková
organizace
Ozvučení kina
206 550,00
Tradiční řemesla Bernard o.s.
"Vzdělaní pracovníci v CR - nová šance pro rozvoj
Sokolovska"
351 639,00
VIVAT MUSICA KRASLICE, občanské sdružení
Mobilní ozvučné zařízení s příslušenstvím
94 500,00
Město Krásno
KULTURNÍ DŮM KRÁSNO - REKONSTRUKCE
SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ
270 000,00
Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří
Modernizace zázemí a zvukové aparatury MKS
Kynšperk
219 600,00
Základní škola Březová, okres Sokolov
"Počítačovou technikou k vyšší vzdělanosti"
186 750,00
Obec Dolní Rychnov
Vital park - Dolní Rychnov
186 256,00
Základní umělecká škola Kraslice, okres Sokolov Pořízení velkoplošné informační LED obrazovky
270 000,00
Celkem
2 015 020,00
V současné době MAS Sokolovsko stojí spolu s více než 180 dalšími míst-
ními akčními skupinami v České republice opět na startovní čáře. Budeme
muset prokázat, že i v novém programovém období let 2014-2020 budeme
schopni poctivě a cíleně prostředky rozdělovat. Doufejme, že i v tomto ob-
dobí uspějeme a opět získáme finance na realizaci řady dalších přínosných
projektů.
Březová, duben 2014
3
strana
MAS Sokolovsko rozdala v rámci 8. Výzvy poslední dotace
ze Strategického plánu Leader
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...16
Powered by FlippingBook