Zpravodaj - page 2

naučí pod vedením zkušených lektorů spoustu nový potřebných znalostí
a dovedností, vypracují své podnikatelské záměry a plni elánu po absolvo-
vání kurzů zahájí úspěšně vlastní podnikání. K tomu jim bude nápomocna
další aktivita projektu. Účastníci mohou totiž bezplatně čerpat poradenství
při zahájení podnikání, aby se vyhnuli častým chybám a zahájení jejich pod-
nikatelské činnosti mělo hladký bezproblémový průběh.
Díky tomu, že projekt „Snadněji přes překážky k podnikání“ je financován
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, je účast v rekvalifi-
kačních kurzech zdarma. Během výuky je pro účastníky zajištěno občerst-
vení a mají nárok na proplácení příspěvku na dopravu, případně příspěvku
na hlídání dětí nebo jiné blízké osoby. Takže účast v kurzech Vás nic nestojí,
naopak můžete jedině získat mnoho cenných poznatků a naučíte se nové
věci, které využijete při vlastním podnikání. Takže neváhejte, pokud uvažu-
jete o podnikání a máte zájem zúčastnit se připravovaného třetího kola re-
kvalifikačních kurzů, jehož začátek je plánován na září tohoto roku, volejte
na telefonní číslo 604 170 443, kde se dozvíte více. Musíte ovšem splnit pod-
mínku, že patříte do cílové skupiny projektu. Tou jsou buď osoby v evidenci
úřadu práce déle než 5 měsíců nebo osoby pečující o dítě do 15 let věku.
A musíte mít trvalý pobyt v Karlovarském kraji.
Snadněji přes překážky k podnikání
CZ.1.04/2.1.01/91.00060
Obecně prospěšná společnost MAS Sokolovsko realizuje projekt
„Snadněji přes překážky k podnikání“, jehož součástí jsou rekvalifi-
kační kurzy zaměřené na zahájení podnikání. V loňském roce úspěšně
proběhlo první kolo těchto kurzů. Výuka probíhala ve školící místnos-
ti Statku Bernard v Královském Poříčí. Účastníci kurzů se dozvěděli
spoustu důležitých informací a naučili se mnoho nového z předmětů,
jejichž programbyl sestaven speciálně tak, aby účastníkům co nejvíce
pomohl k zahájení podnikání. Účastníci se běhemvýuky naučili vytvo-
řit podnikatelský plán, který při závěrečné zkoušce obhajovali před
zkušební komisí. Z 9 úspěšných absolventů prvních rekvalifikačních
kurzů již někteří postupně zahajují vlastní podnikání. Podařilo se jim
tak překonat dlouhodobou nezaměstnanost, opět aktivně vstoupit
na trh práce a nalézt pracovní uplatnění ve společnosti.
V rámci projektu„Snadněji přes překážky k podnikání“ probíhala na začátku
roku 2014 intenzivní náborová kampaň. Pracovníci MAS Sokolovsko spolu-
pracovali při náboru uchazečů s úřady práce v Karlovarském kraji, proběhlo
několik informačních schůzek na Úřadech práce v Sokolově a v Karlových
Varech. Pracovníci MAS Sokolovsko se také osobně podíleli na kampani
oslovování uchazečů a poskytování informací o rekvalifikačních kurzech.
V březnu bylo zahájeno druhé kolo rekvalifikačních kurzů. Nejprve, stejně
jako v případě loňských kurzů, se účastníci zúčastnili motivačního dne.
Na motivačním dni byli seznámeni s příklady dobré podnikatelské praxe,
které jim posloužily jako inspirace pro vlastní podnikání. Dále hledali své
silné stránky a příležitosti, které jim mohou pomoci v podnikání. Vyplňovali
také dotazník týmových rolí, který byl při vyhodnocení konkrétně zaměřen
opět na oblast podnikání.
Od poloviny března 2014 proběla opět ve školící místnosti Statku Bernard
výuka rekvalifikačních kurzů. Závěrečná zkouška a obhajoba podnikatel-
ských záměrů proběhla na konci května. V rámci kurzů jsou vyučovány
předměty marketing, efektivní manažer, podnikatelský záměr, využití výpo-
četní techniky, právní minimum pro začínající podnikatele, daňová sousta-
va v ČR a základy účetnictví, finanční gramotnost, EU a dotace, bezpečnost
a ochrana zdraví při práci. Věříme, že za tu dobu se všichni účastníci kurzů
strana
2
Druhé kolo rekvalifikačních kurzů
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...16
Powered by FlippingBook