Zpravodaj - page 10

Lauterbach – Čistá jako příklad zaniklé obce Slavkovského lesa
„Obnova reliktů zaniklých obcí Slavkovského lesa“
reg. č. CZ.1.09/2.1.00/30.00751
Společnost MAS Sokolovsko na konci roku 2012 dokončila projekt
„Obnova reliktů zaniklých obcí Slavkovského lesa“, na který získala
dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad. Výstu-
pem projektu je rozsáhlá Vyhledávací studie, která zmapovala přes
60 objektů, které se nacházejí ve Slavkovském lese a představují po-
slední svědectví o dříve se zde nacházejících obcích.
Zmapované relikty se nacházejí na katastrálním území obcí Březová, Rovná
a Krásno. V rámci projektu bylo zpracováno 30 projektových dokumentací
s návrhy na opravu vybraných reliktů, které byly předány obcím. Obce mají
zájmem rozvíjet cestovní ruch právě prostřednictvím plánovaných úprav
a obnovy některých vybraných reliktů. V rámci obnovy bude brán ohled
na okolní krajinu tak, aby nedošlo k narušení krajinného rázu. Zároveň díky
sanaci reliktů dojde ke zlepšení životního prostředí, protože některé relikty
jsou zcela nepřístupné a zarostlé bolševníkem.
Příkladem zaniklé obce Slavkovského lesa je bývalé město Čistá – Lauter-
bach. Toto bývalé město, které mělo v minulosti i přes 2 000 obyvatel, se na-
cházelo po obou stranách staré cesty z Bečova do Sokolova. Dnes je zde kři-
žovatka Krásno – Prameny – Sokolov.
Historie města Lauterbach spadá až do 14. století, ze kterého pochází prv-
ní písemná zpráva o obci. Název dostalo město podle potoka Luterbach.
Postupně se zde rozvíjela se těžba a zpracování cínu. V 16. století předsta-
vovalo dobu největšího rozkvětu města. Během třicetileté války došlo k po-
stupnému útlumu těžby cínu a obyvatelé se museli přeorientovat na řeme-
slnou výrobu a obchod. K definitivnímu konci těžby cínu došlo v roce 1825.
Po druhé světové válce došlo nejprve k odsunu německého obyvatelstva
a obec byla přejmenována na Čistá. Potom byla obec začleněna do vojen-
ského výcvikového prostoru a museli se z ní vystěhovat i poslední obyvate-
lé. Aktivitami vojenského výcviku došlo k definitivnímu zničení pozůstatků
v minulosti rozvíjejícího se a vzkvétajícího města. Dnes zaniklou obec připo-
míná jen kaštanová alej, dřevěný kříž v místech bývalého hřbitova a v deva-
desátých letech vybudovaný pomník zaniklého města.
Cestou mezi Krásnem a Sokolovem stojí za to na chvíli se zde zastavit. Po-
rozhlédnout se po okolí, kolem kaštanové aleje si představit staré město se
slavnou minulostí spojenou s těžbou cínu a zamyslet se nad mnohdy divo-
kými dějinami našeho kraje a nad působením člověka na krajinu kolem nás.
Zdroj:
strana
10
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook