Publicita
Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001568


Obsah projektu

Zajištění činností pozitivně ovlivňujících kapacity (personální i materiální) pro aplikaci komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen CLLD) na území MAS Sokolovsko. Účelem je zlepšit řídící a administrativní schopnosti MAS Sokolovsko v období let 2015-2017, tak aby bylo zajištěno plynulé čerpání alokací v rámci integrovaného nástroje CLLD na území MAS.

Cíl projektu

Zabezpečení co nejvyšší možné kvality řídících a administrativních kapacit MAS Sokolovsko pro zajištění realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje a tím i bezproblémové čerpání alokace v rámci integrovaného nástroje CLLD. Aktivity projektu jsou vázány na cíl zajistit:

  • přípravné a podpůrné činnosti MAS při přípravě a schvalování SCLLD
  • provozní činnosti při realizaci, evaluaci a monitoringu SCLLD
  • animaci SCLLD a prezentování jejích výstupů veřejnosti
  • animaci škol a školských zařízení (především MŠ a ZŠ na území MAS Sokolovsko).

SCLLD MAS Sokolovsko na období 2014-2020 byla zpracována ve velmi širokém zapojení místních komunit za účelem zvýšení kvality života obyvatel regionu a aktivizace a využití místního potenciálu (lidského, finančního, technického ad.). SCLLD MAS Sokolovsko si klade za cíl prostřednictvím předkládaného projektu co nejvíce podpořit své priority, které byly definovány takto:

  1. Posílení vzdělávání, zaměstnanost a sociální koheze
  2. Rozvoj občanské společnosti
  3. Zlepšení konkurenceschopnosti venkova
  4. Zvyšování kvality života
  5. Budování partnerství

Tyto priority chceme podpořit realizací výzev ze 3 Programových rámců, a to OP Zaměstnanost, IROP a Program rozvoje venkova, přičemž budou doplněny o aktivity spojené s čerpání šablon OPVVV místními MŠ a ZŠ.
Projekt je realizován z Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 4.2. Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS, v rámci výzvy č. 6 Přípravné a provozní činnosti, provozní a animační činnosti MAS.

Školení pro potenciální žadatele (4/2016)

Ve dnech 7. a 13. dubna 2016 proběhla 2 školení pro potenciální žadatele do výzev Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko na období 2014 až 2020. Školení se zúčastnilo více než 50 osob a pro zájemce níže přikládáme prezentace ze školení. Pro bližší informace k výzvám můžete kdykoli dotázat pracovníky MAS.

Fotografie: foto 1, foto 2