Projekt “MAP Karlovarsko II” (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008557) je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je součástí akce KLIMA (Kultura učení, Leadership, Inkluze, Mentoring, Aktivizující formy výuky).
Informace o projektu najdete i na našem projektovém Facebooku.

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd

Aktuality

Řídící výbor 

Pracovní skupiny

Podpora znalostních kapacit

Implementace MAP

Setkání a další akce

Dokumenty

Soutěže v cizích jazycích 

Kontakt

Úvodní informace

Projekt “MAP Karlovarsko II” navazuje na předchozí projekt MAP ORP Karlovy Vary. Projekt bude realizován od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2021. Cílem projektu je pokračovat v navazování a prohlubování spolupráce mezi aktéry ve výchově a vzdělávání dětí a žáků na Karlovarsku a realizovat konkrétní aktivity naplánované v akčních plánech na jednotlivé školní roky. Do projektu jsou zapojeny téměř všechny mateřské, základní a základní umělecké školy na Karlovarsku. Projekt je otevřený a uvítáme účast dalších zájemců o problematiku výchovy a vzdělávání na našich aktivitách.
Vize: “Chceme, aby Karlovarsko bylo místem příležitostí”.