Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Sokolovsko o.p.s.

Vítejte na webu MAS Sokolovsko o.p.s.

Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018-2023

IROP_MAS_barvaNa projekt je poskytována finanční podpora z EU.
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0./0.0/15_003/0009315
Název projektu: Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018-2023

Obsah projektu

Obsah projektu spočívá v činnostech pozitivně ovlivňujících kapacity pro aplikaci komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen CLLD). Účelem je zlepšit řídící a administrativní schopnosti MAS Sokolovsko v období let 2018-2023 tak, aby bylo zajištěno plynulé čerpání alokací v rámci integrovaného nástroje CLLD na území MAS.

Cíl projektu

Zabezpečení co nejvyšší možné kvality řídících a administrativních kapacit MAS Sokolovsko pro zajištění realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje a tím i bezproblémové čerpání alokace v rámci integrovaného nástroje CLLD.
Aktivity projektu jsou vázány na cíl zajistit:

 • provozní činnosti při realizaci, evaluaci a monitoringu SCLLD
 • animaci SCLLD a prezentování jejích výstupů veřejnosti
 • animaci škol a školských zařízení (především MŠ a ZŠ na území MAS Sokolovsko).

SCLLD MAS Sokolovsko na období 2014-2020 byla zpracována ve velmi širokém zapojení místních komunit za účelem zvýšení kvality života obyvatel regionu a aktivizace a využití místního potenciálu (lidského, finančního, technického ad.). SCLLD MAS Sokolovsko si klade za cíl prostřednictvím předkládaného projektu co nejvíce podpořit své priority, které byly definovány takto:

 1. Posílení vzdělávání, zaměstnanost a sociální koheze
 2. Rozvoj občanské společnosti
 3. Zlepšení konkurenceschopnosti venkova
 4. Zvyšování kvality života
 5. Budování partnerství

Každá z těchto priorit má své specifické cíle (viz kap. 3.6 SCLLD MAS Sokolovsko). Tyto priority chceme podpořit realizací výzev ze 4 Programových rámců, a to OP Zaměstnanost, IROP, Program rozvoje venkova a od r. 2018 nově také OP Životní prostředí, přičemž tyto výzvy budou doplněny také o aktivity spojené s podporou čerpání šablon OPVVV místními školkami, školami a školskými zařízeními.

 • 2006 rok založení
 • 38 členských obcí
 • 81 partnerů
 • 568  přijatých žádostí