Organizační struktura MAS Sokolovsko

Orgány společnosti (o.p.s.) jsou:

Jednací řád orgánů OPS
Jednací řád orgánů OPS- archiv

Orgány organizační složky společnosti (tzv. MAS) jsou:

Jednací řád orgánů MAS
Jednací řád orgánů MAS- archiv


Orgány společnosti (o.p.s.)

Valná hromada

Valná hromada je tvořena statutárními zástupci zakladatelů společnosti, vykonává funkci zakladatele ve smyslu zákona 248/1995 Sb. Valnou hromadu svolává správní rada nejméně 1x ročně. Hlasy všech členů VH jsou si rovny. VH volí a odvolává členy správní a dozorčí rady.

Zápisy z jednání Valné hromady


Správní rada

Správní rada je složena z předsedy a pěti členů, funkční období SR je tříleté. Zúčastnit se jednání SR mají právo předseda dozorčí rady a ředitel společnosti. SR dbá na zachování účelu, pro který byla společnost založena. Správní rada jmenuje a odvolává ředitele společnosti, dohlíží na jeho činnost.

Zápisy z jednání Správní rady


Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, funkční období DR je tříleté.

Zápisy z jednání Dozorčí rady


Ředitel

Ředitel rozhoduje ve všech záležitostech, ze kterých plyne odpovědnost společnosti vůči třetím osobám, rozhoduje o personálních záležitostech společnosti a řízení Kanceláře MAS. Do výlučné pravomoci ředitele patří:

 • vykonávání úkolů zadaných správní radou, dozorčí radou či valnou hromadou zakladatelů,
 • obecné zastupování společnosti navenek – ředitel jedná a podepisuje se samostatně.

Orgány organizační složky společnosti (tzv. MAS)

Valná hromada partnerů

Valná hromada partnerů je nejvyšší orgán organizační složky Místní akční skupiny (dále jen MAS). Valná hromada partnerů se svolává min. 1x ročně. Tento orgán je tvořen všemi partnery MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Do její kompetence spadá zejména:

 • zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti MAS,
 • zřízení povinných orgánů: rozhodovací orgán (tj. programový výbor), kontrolní orgán (tj. monitorovací výbor), výběrový orgán (tj. výběrová komise),
 • volba členů orgánů MAS – počet členů povinných orgánů, jejich působnosti a pravomoci, způsob jejich volby a odvolávání a způsob jednání,
 • distribuce veřejných finančních prostředků – schvaluje SCLLD, schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů.

Zápisy ze zasedání Valné hromady partnerů


Programový výbor

Programový výbor je rozhodovacím orgánem organizační složky MAS. Členové rozhodovacího orgánu musí být voleni z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Do jeho kompetence spadá zejména:

 • rozhodnutí o přijetí nebo vyloučení partnera MAS a výsledek rozhodnutí k přijetí či vyloučení partnera předává Správní radě ke schválení,
 • schvaluje rozpočet MAS,
 • schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD – vedoucí manažer,
 • schvaluje výzvy k podávání žádostí,
 • vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrového orgánu (tj. výběrové komise), přičemž při rozhodování výběru projektů náleží nejméně 50 % hlasů partnerům, kteří nejsou veřejnými orgány
 • svolává nejvyšší orgán MAS (tj. valnou hromadu partnerů) minimálně jedenkrát ročně.

Zápisy z jednání Programového výboru


Výběrová komise

Výběrová komise je výběrovým orgánem místní akční skupiny. Členové výběrového orgánu musí být voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně působí. Dobu mandátu členů určuje nejvyšší orgán MAS na dobu max. jednoho roku, opakované zvolení je možné.
Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Počet členů výběrové komise je stanoven na 20 osob. Žádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor nesmí mít větší zastoupení, než 5 osob.
Do kompetence Výběrové komise spadá zejména předvýběr projektů na základě objektivních kritérií – navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD. Při rozhodování při předvýběru projektů náleží nejméně 50 % hlasů subjektům, kteří nejsou veřejnými orgány.

Zápisy z jednání Výběrové komise


Monitorovací výbor

Monitorovací výbor je kontrolním orgánem organizační složky MAS. Členové kontrolního orgánu musí být voleni z partnerů MAS. Do jeho kompetence spadá zejména:

 • projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS,
 • dohlíží na to, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD,
 • nahlížení do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti MAS a kontrolovat tam obsažené údaje,
 • kontrolovat metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS,
 • zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD – dle směrnic, které řeší kontrolu projektů a monitorování strategie a evaluační plán).

Zápisy z jednání Monitorovacího výboru


Vedoucí manažer

Vedoucí manažer řídí činnost Kanceláře MAS. Vedoucí manažer je vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD a je v pracovněprávním vztahu. Manažer plní věcné úkoly uložené mu ředitelem, dále usnesením programového výboru, správní rady, dozorčí rady či valné hromady zakladatelů. Jedná za MAS v běžných záležitostech. Manažer se dle potřeby zúčastňuje integračních schůzek s ostatními MAS.


Kancelář MAS

Kancelář MAS je hlavním pracovním orgánem MAS a plní především tyto úkoly:

 • zpracovává znění výzvy včetně veškeré dokumentace pro žadatele a příjemce,
 • poskytuje potřebnou pomoc a informace žadatelům,
 • vybírá a registruje žádosti od žadatelů,
 • provádí administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti žádostí,
 • vede evidenci o projektech na příslušném softwaru a provádí veškerou předepsanou archivaci,
 • shromažďuje monitorovací tabulky a hlášení žadatelů.