NázevZájmová skupinaPopisWebové stránky
Hartenberg z.s.1Popiswww.hartenberg.cz
KČT, odbor Krušné hory Sokolov2Popiswww.kctkv.cz
Tradiční řemesla Bernard, z.s.2Popiswww.tradicniremeslabernard.cz
Pomoc v nouzi, o.p.s.1Popiswww.pomocvnouziops.cz
Srdce a čin, o.p.s.1Popiswww.sac-ops.cz
Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s2Popiswww.agenturapomoci.cz
Římskokatolická farnost Loket2Popiswww.farnostloket.cz
Kotec o.p.s.2Popiswww.kotec.cz
Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.2Popiswww.dcmat.cz
Tělocvičná jednota Sokol Kraslice2Popiswww.sokol-kraslice.cz
Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou2Popiswww.krizovnici.eu

Hartenberg z.s.

Webové stránky
Občanské sdružení Hartenberg usiluje o obnovu a využití zříceniny, hradu a zámku Hartenberg. Je organizátorem či spoluorganizátorem řady projektů a akcí, které mají kulturní, vzdělávací, resocializační či enviromentální charakter. Mezinárodní dobrovolnické projekty, které spolupořádá, zde mají velmi dlouhou tradici, hrad patří díky tomu již téměř 20 let mezi tradiční dobrovolnické základny ve střední Evropě. Cílem sdružení je rehabilitovat tradiční hodnoty tohoto prostoru.
Zpět nahoru

KČT, odbor Krušné hory Sokolov

Webové stránky
V roce 2020 oslavil Klub českých turistů Krušné hory Sokolov 30. výročí založení odboru. Mezi 110 členy odboru najdete zejména pěší turisty, ale i běžkaře, cykloturisty a milovníky toulání po horách, ale také kvalifikované značkaře turistických tras KČT. Tradiční činností pro některé naše členy je značení turistických tras. Členové našeho odboru se významně podílí na realizaci TOP projektu v oblasti cestovního ruchu Karlovarského kraje “Hřebenová trasa Krušných hor”, který už mnozí turisté znají pod zkráceným názvem “Hřebenovka nebo Modrá hřebenovka”. Úzce spolupracujeme s Destinační agenturou Živý kraj na propagaci našeho regionu. Pořádáme pravidelné turistické akce První jarní výšlap, Sokolovská padesátka a Lyžařský přejezd Krušných hor s tradicí více jak padesát let. Na únor 2024 připravujeme Mezinárodní lyžařský turistický sraz, při kterém bychom rádi turistům poprvé v takovém rozsahu představili možnosti pro běžecké lyžování ve všech běžeckých lokalitách Karlovarského kraje a nabídli i společenský večer v MDK Sokolov.
Zpět nahoru

Tradiční řemesla Bernard, z.s.

Webové stránky
Tradiční řemesla Bernard je občanské sdružení zájemců o tradiční rukodělná řemesla, které sídlí na Statku Bernard v Královském Poříčí. Jeho cílem je organizace a zabezpečování vzdělávací, kulturní a poradenské činnosti široké veřejnosti s cílem rozvoje regionu pomocí tradiční výroby a kultury. Sdružení dále prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, podporuje je, pomáhá jim a vytváří podmínky pro dynamický rozvoj malého a středního podnikatelského stavu.
Sdružení vykonává svou činnost především v návaznosti na aktivity Centra tradičních řemesel v Královském Poříčí. Zájemce může na Bernardu nalézt či si sám na “vlastní kůži” vyzkoušet truhlářství, výrobu vonných svící nebo také designérskou práci v dílně designu a grafických prací.
Zpět nahoru

Pomoc v nouzi, o.p.s.

Webové stránky
Pomoc v nouzi, o.p.s. („PvN“), patří k nejvýznamnějším poskytovatelům sociálních služeb v Karlovarském kraji („Kraj“).

Sociální služby azylové domy, intervenční centra pro oběti domácího násilí, noclehárny, nízkoprahová denní centra pro dospělé, pečovatelská služba a odborné sociální poradenství zaměřené na finanční gramotnost a dluhovou problematiku umožňují výtečný přehled o „sociální situaci“ v Kraji, efektivní působení ve prospěch občanů a podíl na potřebných změnách v sociální oblasti v Kraji. Všechny uvedené služby mají trvale rostoucí potenciál odpovídající změnám v životě občanů Kraje.

PvN je zaměstnavatelem 80 pracovníků majících zájem na zlepšování životních podmínek v Kraji, zakladatelkou několika sociálních podniků, z nichž první v Kraji byla o.p.s. Srdce a čin, a spoluzakladatelkou Potravinové banky Karlovarského kraje, z.s.  


Zpět nahoru

Srdce a čin, o.p.s.

Webové stránky
První sociální podnik v Karlovarském kraji („Kraj“), dceřiná společnost Pomoci v nouzi, o.p.s., významného poskytovatele sociálních služeb.

Po úvodní čtyřleté fázi podpořené evropskými dotacemi je i nadále v provozu, provádí jednoduché práce v oblasti oprav a údržby nemovitého majetku a je spolehlivým partnerem jiných subjektů působících v sociální oblasti a komunální sféře.

Má stálé motto: „V naší firmičce se příjemci dávek mění ve tvůrce hodnot.“


Zpět nahoru

Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s.

Webové stránky
Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s. byla založena v roce 2005 za účelem poskytování terénní sociální práce – osobní asistence podle §39, Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Jedná se o pomoc osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Osobní asistence se poskytuje bez časového omezení, především v přirozeném sociálním prostředí – v domácnosti klientů a při činnostech, které osoba potřebuje. Mezi základní činnosti patří zejména:

  1. pomoc při osobní hygieně
  2. pomoc při zajištění stravy
  3. pomoc při zajištění chodu domácnosti
  4. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  6. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Organizace má 15 zaměstnanců, kromě samotného Sokolova péči poskytujeme i v dalších regionech okresu Sokolov a to na Březové, v Kraslicích, Svatavě, Habartově, a pod. Jezdíme služebními automobily i autobusem. Klienti za službu platí podle ceníku, který je dán zákonem. V současné době máme 51 klientů, celková kapacita naší služby je 65 klientů.
Jsme závislí na dotacích MPSV a KÚ Karlovarského kraje. Kromě toho používáme finanční prostředky z dotací měst a obcí daného regionu. Bohužel, tyto prostředky nestačí a musíme neustále “žebrat” o finanční pomoc u různých subjektů.
Zpět nahoru

Římskokatolická farnost Loket

Webové stránky
Římskokatolická farnost Loket je územní součást plzeňské diecéze katolické církve zahrnující města Loket, Horní Slavkov a Krásno a obec Staré sedlo. Její primární poslání je náboženské, duchovní: konání bohoslužeb, udílení svátostí, žehnání lidem a věcem, duchovní porady a vedení. Církev však je také významnou nositelkou kultury, i to se odráží v činnosti farnosti – kostely jsou jedinečnými prostorami pro duchovní hudbu ať varhanní, sborovou nebo třeba i moderní. Církev je veřejná. Dobrá je spolupráce s jednotlivými zastupitelstvy, jakož i občanskými iniciativami, žehnání městských a obecních praporů, žehnání hasičské techniky, účast na dožínkách, pravidelné adventní, vánoční a velikonoční akce, poutní slavnosti a mnohé jiné. To však provázejí také starosti o udržování kulturních památek, získávání prostředků na tuto údržbu a další “světské” starosti aby vše správně běželo.
Zpět nahoru

Kotec o.p.s.

Webové stránky
Kotec je obecně prospěšná společnost působící v Karlovarském a Plzeňském kraji. Vznikla dne 1. 11. 2013 jako nástupnická organizace občanského sdružení KOTEC o. s. Vizí organizace je poskytování komplexní odborné pomoci lidem v obtížné životní situaci. Mezi hodnoty společnosti patří lidskost, otevřenost, profesionalita, individuální přístup, empatie, respekt, důstojnost a kolegialita. KOTEC o. p. s. se zaměřuje na realizaci programů sociální prevence a programů primární a sekundární prevence užívání návykových látek.
Cílové skupiny, na které se organizace zaměřuje, jsou děti a mládež ohrožené rozvojem nežádoucích společenských jevů, jejich rodiny, mladí opouštějící zařízení ústavní výchovy, uživatelé drog, jejich rodiče, partneři a děti, lidé bez přístřeší, s aktuálními problémy s bydlením, osoby ohrožené násilným chováním jiných osob, osoby ohrožen
Při práci s klienty striktně zachováváme etický kodex sociálních pracovníků.
Zpět nahoru

Tělocvičná jednota Sokol Kraslice

Webové stránky
Fenoménem dnešní doby je bezesporu zdravý životní styl a s tím spojený aktivní pohyb. V dnešní uspěchané době vyhledávají lidé různé možnosti, jak se odreagovat a jak podpořit nejen zdraví své, ale také zdraví svých dětí. To vše mohou zájemci nalézt i v Tělocvičné jednotě Sokol Kraslice, která je součástí čtvrtého nejpočetnějšího (téměř 190 000 členů) sdružení v ČR – České obce sokolské. Česká obec sokolská podporuje sport ve zhruba šesti desítkách sportů. Nelze nezmínit, že v gymnastice, házené, basketbalu, judu i v atletice dosahují sokolští sportovci ligové až reprezentační úrovně. Novodobá historie Sokola v Kraslicích se začala psát dne 13. 2. 1991.
Sokol Kraslice působí v prostorách nádherné budovy z roku 1894, která nedávno pro- šla rozsáhlou rekonstrukcí a Sokol Kraslice tak získal moderní zázemí pro svou činnost. Činnost organizace je rozdělena na dva základní oddíly – Odbor všestrannosti a sportovní oddíly. Oddíly všestrannosti sdružují přednostně ty členy, kteří nechtějí sportovat vrcholově. Je zde vytvářen program pohybových aktivit a rekreačních sportů. Sokol Kraslice realizuje v tomto směru oddíl vzpírání, oddíl cvičení žen, oddíl cvičení rodičů s dětmi, taneční oddíl a velmi oblíbený oddíl basketbalové přípravky. Oddílu cvičení rodičů s dětmi lze v dnešní době počítačů a elektroniky přikládat obzvlášť velkou důležitost.
Tento oddíl je určen pro děti do 4 let věku. Starší děti ve věku od 4 do 6 let jsou sdruženy v oddílu všeobecné tělesné přípravy. Obsahem cvičení jsou různé pohybové hry, běhy, skoky, hody, akrobatická cvičení, dovednosti na nářadí a s náčiním, základní rytmická a hudební výchova, pohybové skladby, turistika a pobyt v přírodě. Mezi sportovní oddíly v TJ Sokol Kraslice patří oddíl basketbalu nejmladší minižáci, oddíl cyklistiky a oddíl basketbalu – muži. V roce 2014 byla zahájena činnost oboru tance, který se ihned po svém založení stal velice žádaným a navštěvovaným. Sokol Kraslice je také zapojen do projektu “Sokolení”. Tento projekt je určen pro veřejnost a jeho cílem je zábavné sportovní vyžití celé rodiny.
Zpět nahoru

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Webové stránky
Počátky tohoto jediného ryze českého řádu jsou spojeny s princeznou Anežkou Přemyslovnou, pozdější sv. Anežkou Českou, jednou z nejvýznamnějších žen českého středověku. Ta v roce 1233 při svém klášteře v Praze na Františku založila společenství bratří a sester, jehož úkolem byla péče o lidi staré, nemocné a obecně o všechny potřebné. Z tohoto malého špitálního bratrstva se v roce 1237 zformoval řád Křižovníků s červenou hvězdou. Ten se po určitých peripetiích v roce 1252 usadil na současném místě, tj. na předpolí dnešního Karlova mostu, kde má sv. sídlo již téměř 800 let.
Řád se z Prahy postupně rozšířil do dalších míst v českých zemích (Chlum Svaté Maří, Cheb, Karlovy Vary, Znojmo aj.) a současně zakotvil i v zahraničí (Vratislav, Budapešť, Vídeň). Na všech těchto místech se pak věnoval nejenom péči o nemocné a potřebné, ale také duchovní správě svěřených farností.
Jeho moderní dějiny jsou v mnoha ohledech bouřlivé. V době nacistické okupace a v období komunismu musel svá působiště opustit. Po pádu komunismu v roce 1989, který byl předznamenán svatořečením zakladatelky sv. Anežky, se znovu vrátil a přes všechny těžkosti se i v současnosti snaží naplňovat odkaz své zakladatelky.
V oblasti severozápadních Čech nás můžete potkat na Chlumu Svaté Maří, v Karlových Varech, Františkových Lázních a Kynšperku.
Zpět nahoru