[vc_row][vc_column width=”1/2″][lsvr_content_box]MAS Sokolovsko o.p.s. usiluje prostřednictvím realizace projektů v rámci komunitně vedeného místního rozvoje, i realizací vlastních projektů jakožto NNO, o zlepšení kvality života a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví Sokolovska. A to zároveň za respektování principů udržitelného rozvoje a principů implementace strategie MAS Sokolovsko.
Od prvopočátku fungování Místní akční skupiny Sokolovsko jsme se snažili nespojovat naši existenci pouze se situací a vývojem v zemědělství. Neboť venkov ≠ pouze zemědělství. Aby byla venkovská část našeho regionu rovnoměrně a systematicky rozvíjena, musíme stavět na šířeji definovaných základech.[/lsvr_content_box][/vc_column][vc_column width=”1/2″][lsvr_content_box]Samozřejmě nemůžeme a ani nechceme pominout skutečnost, že venkovská komunita je tvořena více sektory, především tedy veřejnou správou, dále podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi. Každý má svoji nezastupitelnou roli. Naším úkolem, a to nejen při tvorbě strategie, ale i při veškeré další činnosti, je právě zkombinovat a využít potenciál všech zainteresovaných stran k rovnoměrnému vývoji na našem venkově. Právě tím zabráníme vzniku případných disparit a deformací jak v oblasti sociální, ekonomické, politické či životního prostředí.
Nalezení sebelepších nástrojů pro rozvoj venkova není zárukou, že k tomuto rozvoji opravdu dojde. Podstatné je i to, jakým způsobem se tyto nástroje používají. Z toho vychází princip realizace projektů tzv. cestou VENKOV.[/lsvr_content_box][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Princip realizace strategie cestou VENKOV

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][lsvr_accordion toggle=”yes”][lsvr_accordion_item title=”Vize”]Vybrané projekty či akce musí být v souladu s vizí strategie MAS, aby byly naplněny její cíle, které byly definovány společnými silami partnerů MAS.[/lsvr_accordion_item][lsvr_accordion_item title=”Ekologie”]Princip zčásti navazuje na horizontální kritérium EU o udržitelném rozvoji, kde při realizaci podporovaných projektů musí být zajištěna rovnováha mezi sociálním, ekonomickým, ale i environmentálním rozměrem. V současnosti, kdy konzumní životní styl občanů rozvinutých států, ke kterým ČR patří, klade nemožné nároky na planetu, je snaha o udržitelný život nutností. Udržitelný rozvoj je úsilím o nalezení rovnováhy mezi kvalitou ŽP a rozvojem společnosti. Navíc venkovský prostor Sokolovska značně utrpěl na stavu životního prostředí, a to rozsáhlou těžební činností v posledních desetiletích. S útlumem těžby jsou obce postaveny před problém rozsáhlé rekultivace území. Proto by jednotlivé projekty měly přispívat ke kultivaci území, být šetrné k životnímu prostředí a přispívat k jeho větší kvalitě a kráse. [/lsvr_accordion_item][lsvr_accordion_item title=”Návratnost”]Vybrané projekty k realizaci by měly být za každých okolností rentabilní, tudíž by z nich měl plynout dostatečný ekonomický přínos a při ziskových projektech také stabilní finanční přínos. Jedině tak bude zajištěna dlouhodobá udržitelnost projektů.[/lsvr_accordion_item][lsvr_accordion_item title=”Kontinuita”]Nástroje pro uplatňování strategie mohou být úspěšné pouze za předpokladu, když si uvědomíme, že život na venkově se musí rozvíjet v kontinuitě dědictví minulých generací. Projekty by tedy měly navazovat na historický vývoj jak v oblasti hospodářské, tak i kulturní. MAS Sokolovsko má bohatou tradici např. v rukodělných řemeslech, kterou nelze opomenout. Zde se může výrazně projevit princip kontinuity, kdy podporovaný rozvoj tradičních řemesel, zpracovávajících místní suroviny, přináší nová pracovní místa. Zároveň je však potřebné si uvědomit, že i my jsme tvůrci dědictví, které po nás převezmou příští generace, a s tímto vědomím tedy musíme přistupovat k rozvoji našeho venkova. Proto také strategie pro období 2014+ nevyhnutelně navazuje na předešlou strategii MAS a na získané zkušenosti ze zapojení do iniciativy Leader v letech 2007-2013. [/lsvr_accordion_item][lsvr_accordion_item title=”Otevřenost”]Jedná se o princip otevřenosti předkládaných projektů všem skupinám obyvatel, a to zejména těm znevýhodněným. Princip navazuje na horizontální kritérium EU o rovných příležitostech. Na projektech se tedy také bude hodnotit, do jaké míry jsou otevřené a přínosné pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením jako jsou např. dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací, osoby tělesně a duševně postižené, atd. Ze zkušenosti z předešlého programového období je naší snahou více podpořit neziskovou sféru, která má omezené možnosti získávání dotačních prostředků ve srovnání s veřejnou sférou. S otevřeností souvisí také transparentnost všech procesů spojených s přípravou a realizací strategie komunitně vedeného místního rozvoje.[/lsvr_accordion_item][lsvr_accordion_item title=”Vzájemná spolupráce”]Je to princip, který navazuje na místní partnerství podporované metodou Leader, přičemž nevyzdvihujeme pouze vzájemnou spolupráci a partnerství při komunitním plánování MAS, ale také při realizaci integrované rozvojové strategie prostřednictvím vybraných projektů. Během dosavadní činnosti MAS vzájemná spolupráce získala i rozměr kooperace s dalšími českými, německými, rakouskými a finskými MAS. [/lsvr_accordion_item][/lsvr_accordion][/vc_column][vc_column width=”1/2″][lsvr_content_box]Naplnění výše uvedených principů “VENKOV” bude také promítnuto v rámci hodnotících kritérií pro výběr podpořených projektů.
[/lsvr_content_box][lsvr_image lightbox=”yes” image=”3274″ size=”full” max_width=”800″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Historie

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][lsvr_content_box]

2006 – Založení MAS Sokolovsko

Místní akční skupina patří k nejmladším na území celé České republiky. K založení MAS Sokolovsko došlo v roce 2006. Od té doby má na svém kontě několik realizovaných projektů. V dubnu roku 2006 byla za profesionální spolupráce se společností ABRI, s.r.o., zpracována tzv. žádost o “Osvojení schopností Místní akční skupiny Sokolovsko – obecně prospěšná společnost”, žádost byla předložena do Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství[/lsvr_content_box][lsvr_content_box]

2007 – vlastní Leader Sokolovsko

Představitelé MAS Sokolovsko se po dlouhém čekání na výzvu Leader ČR rozhodli zrealizovat vlastní Leader Sokolovsko 2007. Byly vytvořeny základní dokumenty (příručky pro žadatele, výzvy, smlouvy, závěrečné zprávy atd.) založené na principu programu Leader. Zájem žadatelů zrealizovat své projekty byl velký. V tzv. vlastním Leaderu Sokolovsko bylo finančně podpořeno 8 projektů. Uskutečnění vlastního Leaderu bylo zkušeností, kterých se využilo v Leaderu ČR.[/lsvr_content_box][/vc_column][vc_column width=”1/2″][lsvr_content_box]

Integrovaná strategie rozvoje MAS Sokolovsko 2007–2013

V lednu 2007 byla zpracována Integrovaná strategie rozvoje MAS Sokolovsko (rozvoj místního partnerství na období 2007-2013). V rámci zpracování strategie bylo uspořádáno 6 worskhopů, kterých se účastnili zástupci měst a obcí, podnikatelé a zástupci nevládních neziskových organizací. Na těchto pracovních setkáních probíhala tvůrčí spolupráce, která vedla ke kvalitnímu vytvoření strategie.
Strategie byla zpracována facilitátorem ABRI, s.r.o. Strategie rozvoje je dokument sloužící potřebám 34 obcí a měst MAS Sokolovsko s téměř 70 tisíci obyvateli. Jedná se o zásadní rozvojový dokument MAS a zároveň jistý doklad připravenosti a schopnosti samostatného fungování MAS. Hlavním atributem zpracování dokumentu je “opravdovost”.

Integrovaná strategie rozvoje MAS Sokolovsko (rozvoj místního partnerství na období 2007-2013)
Integrovaná strategie rozvoje MAS Sokolovsko (rozvoj místního partnerství na období 2007-2013)
[/lsvr_content_box][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][lsvr_content_box]V současné době se MAS Sokolovsko věnuje naplňování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, přípravě a realizaci našich vlastních projektů a dalších aktivit.[/lsvr_content_box][/vc_column][/vc_row]