Akční plán 2022/2023

Akční plán 2021/2022

Akční plán 2020/2021

Akční plán 2019/2020

IMP 1: Podpora nadání aneb co s dětmi, které vědí, umí a chtějí?

 • IMP 1a – Podpora pedagogických pracovníků škol a školských zařízení při zavádění inkluzivního vzdělávání se zaměřením na identifikaci různých forem nadání prostřednictvím sdílení zkušeností, spolupráce a vzdělávání
 • IMP 1b – Podpora pedagogických pracovníků škol a školských zařízení při zavádění inkluzivního vzdělávání se zaměřením na identifikaci různých forem nadání prostřednictvím vzdělávání, budování znalostních kapacit, mentoringu, supervize, apod.

IMP 1c – Podpora nadání formou osvěty, veřejných akcí, panelových diskuzí pro rodiče a širší veřejnost

IMP 1d – Podpora nadání prostřednictvím spolupráce a sdílení zkušeností se ZUŠ

IMP 2: Podpora klíčových kompetencí

 • IMP 2a – Podpora polytechnického vzdělání
 • IMP 2b – Rozvoj podnikavosti a kreativity, KARIPO
 • IMP 2c – Podpora čtenářské gramotnosti
 • IMP 2d – Podpora matematické a finanční gramotnosti

IMP 3: Zdravý životní styl, bezpečnost a výchova k občanským kompetencím a regionální identitě

 • IMP 3a – Podpora vzdělávání ke zdravému životnímu stylu
 • IMP 3b – Výchova k bezpečnému chování a bezpečnosti
 • IMP 3c – Podpora výchovy k občanským kompetencím a regionální identitě

Akční plán 2018/2019

IMP 1: Podpora nadání aneb co s dětmi, které vědí, umí a chtějí?

 • IMP 1a – Podpora pedagogických pracovníků škol a školských zařízení při zavádění inkluzivního vzdělávání se zaměřením na identifikaci různých forem nadání prostřednictvím sdílení zkušeností, mentoringu a spolupráce relevantních subjektů
 • IMP 1b – Podpora pedagogických pracovníků škol a školských zařízení při zavádění inkluzivního vzdělávání se zaměřením na identifikaci různých forem nadání prostřednictvím vzdělávání, budování znalostních kapacit, supervize, apod.
 • IMP 1d – Podpora nadání prostřednictvím spolupráce a sdílení zkušeností se základními uměleckými školami

IMP 2: Podpora polytechnického vzdělávání, volba povolání, kariérové poradenství

 • IMP 2a – Podnícení zájmu dětí a žáků MŠ a ZŠ o polytrchnické vzdělávání + KARIPO
 • IMP 2b – Podora polytechnického vzdělávání a KARIPO formou podpory pedagogických a dalších pracovníků ve vzdělávání

IMP 2c – Podpora polytechnického vzdělávání a kariérového poradenství formou osvěty pro rodiče a veřejnost

IMP 3: Zdravý životní styl, bezpečnost a výchova k občanských kompetencím a regionální identitě

 • IMP 3a – Podpora vzdělávání ke zdravému životnímu stylu
 • IMP 3b – Výchova k bezpečnému chování a bezpečnosti
 • IMP 3c – Podpora výchovy k občanským kompetencím a regionální identitě