Výzva č. 1 k předkládání žádostí o dotace z programu Leader

Místní akční skupina Sokolovsko o.p.s. vyhlašuje Výzvu č. 1 k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, osy IV. LEADER, opatření IV.1.1 a IV.1.2. – Strategický plán LEADER MAS Sokolovsko v následujících oblastech podpory (tzv. Fichích):

Fiche 1: Obnova a rozvoj kvality života na venkově
Fiche 2: Občanská vybavenost a služby na území MAS Sokolovsko
Fiche 3: Kulturní dědictví a tradice našeho venkova
Fiche 5: Rozvoj podnikání; zavádění využívání OZE na území MAS

Registrační číslo žádosti (MAS Sokolovsko): 08/005/41100/341/000145.

V sekci Dokumenty jsou ke stažení všechny potřebné dokumenty.