Výběr projektů na rozvoj regionu z prostředků MAS Sokolovsko byl ukončen

“Úžasný výsledek,” zaznělo z úst starosty Královského Poříčí a místopředsedy MAS Sokolovsko, když byl předložen ke schválení správní radě MAS Sokolovsko dne 21. října 2009 tzv. shortlist. V rámci 1. výzvy Strategického plénu Leader MAS Sokolovsko
se sešlo 28 žádostí s požadavkem na dotace v celkové výši přes 27 mil. Kč.

Proces hodnocení a výběru projektů v rámci 1. výzvy MAS Sokolovsko je u konce. Tedy alespoň na úrovni MAS. Konečné výsledky výběru projektů ze strany SZIFu budou známy až po administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti na SZIFu. Podepsání smluv schválených projektů potom předpokládáme na únor 2010.

Žadatelé svojí poptávkou po dotačních prostředcích překročili možnosti MAS. Takže bylo potřeba vybírat. A právě k tomu se sešla v pondělí 19. října 2009 výběrová komise, která provedla bodové ohodnocení jednotlivých projektů a sestavila tzv. long list. Tento longlist projednal následně dne 21. října programový výbor a doporučil správní radě MAS ke schválení jíž výše zmíněný shortlist, který stanovuje pořadí pro 25 žadatelů a 2 náhradníky v celkovém objemu finančních prostředků téměř 20,5 mil. Kč.

O tuto sumu peněz se ucházelo celkem 28 projektů, mezi nimiž byly převážně obce, ale i jiné subjekty, např. podnikatelé, bohužel pouze 2. Administrativní kontrolou byl vyřazen 1 projekt z důvodu nezajištění požadovaných podkladů, 2 projekty byly staženy na vlastní žádost žadatelů.

Finanční prostředky pocházejí z Programu rozvoje venkova ČR, z Osy IV. Leader. A na jaké záměry budou především využívány?

Nejvíce peněz se bude čerpat v rámci fiche č. 1 – Obnova a rozvoj kvality života na venkově – na zkvalitnění infrastruktury v obcích např. místních komunikací a podmínek cestování (Kynšperk, Chodov, H. Slavkov, Rotava, D. Rychnov, Loket).

Nemálo prostředků bude vynaloženo v rámci fiche č. 2 – Občanská vybavenost a služby na území MAS. Za tyto si vybuduje sportovní zařízení Rotava a v Královském Poříčí provedou výměnu povrchu stávajícího hřiště. V Šabině provedou modernizaci mateřské školy a v Kaceřově vybaví víceúčelovou klubovnu. Především však za zmínku stojí vybudování a stavební úpravy dětských hřišť v Kraslicích, v Krásně a v Habartově.

V rámci ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova (fiche č. 3) budou investovány nemalé prostředky na pokračování revitalizace stavby Hartenberské domény, která prezentuje nadregionálně významné hodnoty kulturního a přírodního dědictví v našem regionu.

Bohužel nejméně projektů bylo předloženo v rámci podmínek fiche 5 -rozvoj podnikání, kdy se sešly pouhé 2 projekty.

Další výzva bude pravděpodobně vyhlášena na podzim příštího roku. Opět bude možné podávat žádosti do všech oblastí podpory. Navíc bude zařazena oblast podpory cestovního ruchu, která nebyla letos vyhlášena. A nemalé možnosti zde budou opět mít právě i drobní podnikatelé, živnostníci. O jejím vyhlášení se dovíte s předstihem stejně jako letos v regionálním tisku, nicméně již dnes je třeba začít s přípravou projektů, hovořit s potencionálními zájemci o dotace, zamyslet se, kam zaměřit pozornost a připravit kvalitní podmínky pro čerpání dalších finančních prostředků. A budeme-li dostatečně aktivní a úspěšní jako doposud, je reálná šance čerpat další finanční prostředky až do r. 2013, a získat tím pro náš region téměř 110 mil. Kč.