Strategický plán Leader MAS Sokolovsko

V rámci zpracování žádosti o dotaci na realizaci SPL, osa IV, opatření IV.1, podopatření IV.1.1, opatření Místní akční skupina, která byla předána dne 23.10.2008 SZIF v Praze byl zpracován Strategický plán Leader MAS Sokolovsko. SPL MAS Sokolovsko je k nahlédnutí v dokumentech (přímý odkaz na PDF, 5 MB).

Fiche opatření

Oznámení o provedené administrativní kontrole

Dne 18.12.2008 bylo naší MASce odesláno ze Státního zemědělského intervenčního fondu oznámení, že po prozkoumání předložené dokumentace nebyly zjištěny žádné administrativní závady. Kladný výsledek administrativní kontroly však v žádném případě nelze považovat za příslib dotace z Programu rozvoje venkova.