Programy rozvoje obcí na Sokolovsku

Naše MASka již druhým rokem pracuje na strategii svého působení (tzv. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje). Časově je vázaná na programové období Evropské Unie 2014-2020. Stejně tak se strategickým plánováním zabývá např. i kraj (Plán rozvoje Karlovarského kraje) či na vrcholné úrovni i Česká republika. Ovšem ne všichni si uvědomujeme, že obdobná povinnost se vztahuje i na obce.

Klíčovým procesem řízení rozvoje obce je samozřejmě plánování. Je nutné vnímání rozvoje obce v dlouhodobém horizontu, kdy konkrétními kroky/projekty vždy obec směřuje k naplnění dlouhodobé vize a cílů. Proto užíváme spojení strategické plánování.
Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je program rozvoje obce. Na základě poznání situace v obci a názorů a potřeb občanů, podnikatelů, zájmových organizací a dalších subjektů v obci formuluje představy o budoucnosti obce spolu s činnostmi vedoucími k naplnění dohodnutých představ.

WS-zivotni-prostredi-Habartov

V současné době je strategické plánování v mnoha obcích podceňovanou aktivitou. Málokterá obec má skutečně kvalitně zpracovanou rozvojovou koncepci, kterou by skutečně využívala při řízení rozvoje obce.

To se odráží v malé efektivitě využívání finančních prostředků obcí a nedostatečné podpoře synergických efektů při jejím rozvoji. Současná situace v mnoha obcích by se dala přirovnat k rodinám, které nemají stanovené cíle a mají jen obecné představy o tom, co udělají s vydělanými penězi.

Starosta, zastupitelstvo a případně i úředníci obce mají všechny myšlenky o budoucím rozvoji ve své hlavě. Největším problémem je ale tyto myšlenky zkoordinovat a zrealizovat. Nakonec jsou starosta i ostatní vedoucí pracovníci obce v praxi nadměrně zatíženi řadou operativních úkolů, které jim znemožňují vidět směr, jejž si vytyčili.

Program rozvoje obce se zpracovává na období 4–7 let a je tvořen vizí (= dlouhodobým strategickým pohledem na obec za 10–20 let), cíli, opatřeními a aktivitami na období platnosti programu a případným rozpracováním aktivit na nejbližší 1–2 roky v podobě akčního plánu.

schema
Zdroj: www.obcepro.cz

WS-Kvalita-zivota-Kralovske-Porici

Pokud vedení obce strategické plánování dobře ovládne, bude mu velkým pomocníkem při budoucím rozvoji obce.

Dovoluji si proto tímto apelovat především na starosty měst a obcí na Sokolovsku, aby letní měsíce letošního roku věnovali tvorbě strategického dokumentu své obce. Současně při tom myslete na to, že dokumenty by měl být provázaný svým obsahem minimálně i na strategii MAS, příp. mikroregionu, jste-li ho členem, ideálně i na strategii krajskou.

V případě dotazů či potřeby konzultace tvorby těchto dokumentů neváhejte kontaktovat pracovníky MAS Sokolovsko.

Napsala: Ing. Ivana Jágriková