Pilotní projekt obnovy vzhledu vybraných obcí partnerských MAS

V září roku byla 2008 domluvena spolupráce s MAS Český les, o. s., se kterou došlo k podepsání Smlouvy o partnerství a spolupráci. Hlavním cílem uzavření této smlouvy je především vytvoření dobrovolného funkčního partnerství a navázání vzájemné efektivní spolupráce v oblasti rozvoje venkovských oblastí, především dle platných podmínek IV. osy Leader Programu rozvoje venkova ČR.

V rámci této spolupráce MAS Sokolovsko, o. p. s. podala dne 10. 11. 2008 žádost o dotaci na projekt s názvem „Pilotní projekt obnovy vzhledu vybraných obcí partnerských MAS“, žádost byla podána v rámci opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce z Programu rozvoje venkova.

MASky

Hlavním předmětem projektu spolupráce je zlepšení vzhledu vybraných obcí v obou partnerských MAS, které poté budou prezentovány jako vzorové obce snažící se o rozvoj kvality života svých obyvatel a zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání a relaxaci. Dojde k úpravě obecní zeleně, veřejných prostranství a pořízení relevantní techniky pro 3 obce KMAS (koordinační MAS Sokolovsko, o. p. s.) a 1 obec PMAS (partnerská MAS Český les, o. s.).

Podrobnější informace o výše uvedeném projektu naleznete v osnově projektu – příloha č. 2 (PDF).