Občasný zpravodaj č. 6, červenec 2008

Letos již podruhé je zde pro Vás připraven Občasný zpravodaj MAS Sokolovsko. V tomto vydání se dočtete informace o hlavních aktivitách MAS realizovaných v první polovině letošního roku. V závěru najdete stručné informace o plánech na letní a podzimní měsíce letošního roku.

Dotační tituly 1. poloviny roku 2008

Počátkem letošního roku 2008 byla MAS Sokolovsko úspěšná se žádostí o příspěvek z Programu obnovy venkova vyhlašovaným každoročně Karlovarským krajem. V tomto projektu bylo požádáno o spolufinancování předběžné studie proveditelnosti plánovaného integrovaného projektu Využití fenoménu zaniklých obcí Slavkovského lesa pro rozvoj CR. Tato studie se momentálně zpracovává a bude zhotovena nejpozději v listopadu 2008.

V měsíci červnu 2008 pak podala MAS Sokolovsko žádost o dotaci do programu ROP Severozápad, oblast podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby rozvoje produktů cestovního ruchu. Projekt má název Propagační kampaň – Za krásami MAS Sokolovsko. Zda budeme v této žádosti úspěšní či nikoli se dozvíme na podzim roku 2008. Cílem tohoto projektu je rozsáhlá propagační kampaň na podporu rozvoje cestovního ruchu na území MAS Sokolovsko. Projekt obsahuje tvorbu několika druhů propagačních tiskovin – leták o turistických atraktivitách MAS, 10 tématických letáků o vybraných zajímavostech, skládací mapu území, kalendář, tvorbu propagačního CD/DVD a vydání české verze Vlastivědy Sokolovska a Loketska z r. 1898, která je vzácným pramenem poznatků o sokolovském regionu. Všechny tyto propagační materiály budou distribuovány především do infocenter MAS, dále k partnerům, do muzeí, na obecní úřady aj. Část z nich bude zhotovena také v AJ, NJ a RJ. Součástí projektu bude i velká 2denní kulturní akce tzv. Dny cestovního ruchu v MAS Sokolovsko, na které se představí jednotliví členové se svou nabídkou v oblasti CR. Smysluplnost projektu spočívá ve zviditelnění turistického potenciálu Sokolovska, který byl na dlouhou dobu zapomenut.

Uskutečněné setkání příznivců MAS Sokolovsko v Lokti

Dne 12. února 2008 proběhlo plánované setkání všech osob zainteresovaných do rozvoje venkova na území MAS Sokolovsko. Akce se uskutečnila v  prostorách fary v Lokti. Po přivítání přítomných a stručné prezentaci našich výsledků následoval zajímavý kulturní program v podobě prohlídky zdejšího kostela sv. Václava vč. informativního výkladu v podání zdejšího pana faráře Majkova. Poté měli přítomní možnost poslechnout si v kostele krásné hudební vystoupení. Pro účastníky akce bylo připraveno také občerstvení a všichni obdrželi propagační materiál, který MAS zhotovila v rámci projektu Poznej Sokolovsko.

Co nás čeká v následujících měsících

V minulém zpravodaji jste se mohli dočíst, že se nezadržitelně blíží dlouho očekávaná výzva do IV. osy Leader Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství ČR. Termín jejího vyhlášení je odhadován na září 2008. Žádost a všechny potřebné přílohy nebudou jednoduché a na zpracování tradičně nebude mnoho času, proto se již nyní MAS Sokolovsko aktivně připravuje na tuto výzvu.

V červnu např. proběhl 1. workshop letošního roku, který si kladl mimo jiné za cíl aktualizovat úvodní kapitoly Integrované strategie rozvoje MAS Sokolovsko, konkrétně kapitolu Analýza území. V rámci tohoto workshopu se přítomní zapojili do aktualizace obsahu jednotlivých témat analýzy území, tj. geografie, historie, kultura, demografie, ekonomika a životní prostředí. Současně došlo k vyznačení priorit dílčích obsahů jednotlivých témat. Tato aktualizace se samozřejmě promítne do základního dokumentu MAS, tj. do Integrované strategie rozvoje. Během léta plánujeme realizovat další workshopy, na kterých dojde k aktualizaci např. SWOT analýzy MAS a dalších témat Integrované rozvojové strategie. Těšíme se na Vaši účast na těchto setkáních.

Dalším úkolem pro příští týdny bude aktualizace seznamu projektů, který tvoří přílohu Integrované rozvojové strategie. Tento seznam je již více než rok starý, u mnoha projektů došlo ke změnám, některé byly zrealizovány, od některých se naopak odstoupilo. Počítejte tedy prosím, že Vás v brzké době oslovíme s žádostí o aktualizaci Vašeho seznamu projektů.

Na srpen 2008 se připravuje zasedání programového výboru a výběrové komise naší MAS. Obsahem tohoto setkání bude analýza chyb, jichž jsme se v realizovaných Leaderech dopustili a především vyvození návrhů a opatření, jak se těchto chyb v blížícím se velkém Leaderu vyvarovat. Ostatní orgány MAS, tj. především správní a dozorčí rada pravidelně zasedají, obvykle jednou za 2 měsíce dle konkrétní potřeby.

O veškerých probíhajících aktivitách souvisejících s naší činností se můžete informovat na internetových stránkách MAS Sokolovsko. V současné době probíhá zkušební provoz nového webu a od srpna bude web na adrese www.mas-sokolovsko.eu. Nová podoba webových stránek si klade za cíl přiblížit MAS veřejnosti pomocí několika cest: více aktualit, vizuální atraktivnost, fotografie a kompletní informace. Jakékoli Vaše připomínky či názory jak tyto stránky doplnit či „zkrášlit" s radostí uvítáme.

V závěru všem děkujeme za projevenou spolupráci a vstřícnost k požadavkům, neboť jen plníme to, co poskytovatelé dotací požadují a zároveň Vás žádáme o operativnost v blížící se podzimní výzvě do tzv. velkého Leaderu ze IV. osy Leader Programu rozvoje venkova ČR.