Občasný zpravodaj č. 5, leden 2008

Vítáme všechny příznivce rozvoje venkova na Sokolovsku v novém roce 2008. Je zde pro Vás opět Občasný zpravodaj MAS Sokolovsko s novinkami o naší MAS. V tomto čísle se mj. dočtete, co vše se za poslední měsíce v MAS přihodilo, a že toho opravdu nebylo málo. V závěru najdete stručné informace o plánech na letošní rok.

Dotační tituly 2. poloviny roku 2007

Leader Sokolovsko 2007
Ve druhé polovině roku 2007 MAS úspěšně realizovala vlastní program Leader Sokolovsko 2007, který byl financován výhradně ze zdrojů MAS Sokolovsko o.p.s. Jeho smyslem bylo vyzkoušení nových forem zlepšování kvality života ve venkovských oblastech, posilování ekonomického prostředí a zhodnocování přírodního a kulturního dědictví, a tím zlepšování organizačních schopností venkovských subjektů. MAS zajišťovala kompletní management tohoto dotačního titulu – vyhlášení výzvy, přebírání došlých žádostí, zasedání výborů MAS, odsouhlasení došlých žádostí, výběr úspěšných projektů, sepsání smluv, monitoring realizace projektů, závěrečné vyhodnocení všech projektů, archivace, vyplacení dotací. Projekt byl zahájen výzvou v červenci 2007 a ukončen vyhodnocením a vyplacením dotací úspěšným žadatelům v prosinci 2007. Z tohoto dotačního titulu bylo podpořeno 8 z 13 žadatelů, konkrétně šlo o následující žadatele:

 1. Obec Mírová – Závlahový systém pro hřiště pro Malou kopanou – dotace 30 000 Kč, vlastní zdroje 47 123,90 Kč = 77 123,90 Kč.
 2. Obec Bukovany – Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště Bukovany – dotace 20 000 Kč, vlastní zdroje 39 500 Kč = 59 500 Kč.
 3. Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří – Turistická současnost a budoucnost Sokolovsko (výstava) – dotace 21 000 Kč, vlastní zdroje 43 534,45 Kč = 64 534,45 Kč.
 4. Římskokatolická farnost Loket – Obnova varhan v kostele Nejsvětější Trojice ve Starém Sedle – dotace 60 000 Kč, vlastní zdroje 15 000 Kč = 75 000 Kč.
 5. Obec Šabina – Úprava podlahy v hledišti přírodního amfiteátru – Pod Skalou – dotace 36 000 Kč, vlastní zdroje 9 102,19 Kč = 45 102,19 Kč.
 6. Tradiční řemesla Bernard o. s. – Výstava Betlémů – dotace 53 000 Kč, vlastní zdroje 39 450 Kč = 92 450 Kč.
 7. Město Habartov – Vyhlídka MASák – dotace 20 000 Kč, vlastní zdroje 84 200 Kč = 104 200 Kč
 8. Město Kynšperk nad Ohří – III. etapa výstavby naučné stezky v Kynšperk nad Ohří v lokalitě nad rybníkem Sýkorák – dotace 60 000 Kč, vlastní zdroje 40 000 Kč = 100 000 Kč.

Díky zkušenostem z vlastního Leaderu jsme byli schopni a dobře připraveni na možnosti čerpání dalších dotací. Tento tzv. vlastní Leader posloužil tedy především jako průprava na další dotační titul, do kterého se MAS Sokolovsko aktivně zapojila, a to Leader ČR 2007.

Leader ČR 2007
Brzy po vyhlášení vlastního Leaderu MAS Sokolovsko 2007 následovalo vypsání dlouho očekávaného celostátního dotačního programu Leader ČR 2007. Tato výzva nás sice překvapila nezvykle krátkou dobou na přípravu žádosti (pouze cca 20 dní), přesto se jí všechny zainteresované osoby zhostily s výborným výsledkem. Ačkoli jsme jedna z nejmladších MAS v České republice, umístili jsme se v této výzvě na vynikající 4. pozici v celorepublikové konkurenci. Z Karlovarského kraje jsme byli jediným úspěšným žadatelem v tomto programu.

V rámci Leaderu ČR bylo na území MAS Sokolovsko realizováno 5 projektů, konkrétně:

 1. Obec Josefov – Integrovaný informační systém a sociální zařízení pro pořádání kulturních akcí v obci Josefov – celková dotace 385 762 Kč
 2. Obec Šabina – Vybavení přírodního amfiteátru Pod skalou a společenské místnosti obce Šabina – celková dotace 316 300 Kč
 3. Město Habartov – Centrum zábavy pro nejmenší „Sluníčko" – celková dotace 469 512 Kč
 4. Ivo Černohorský (zemědělec) – Diverzifikace činností – údržba komunálních komunikací (jedná se o nákup traktoru) – celková dotace 765 000 Kč
 5. Mikroregion Sokolov – východ – Párty stan pro pořádání kulturních akcí – celková dotace 82 972 Kč, vlastní zdroje 81 268 Kč.

Realizace projektů byla zahájena v říjnu 2007. Vyúčtování bude ukončeno pravděpodobně v března 2008. Pracovníci MAS i všichni žadatelé projevili svou aktivitu a především schopnost čerpat a ve shodě se všeobecným zájmem venkova užívat dotační prostředky. K úspěšné realizaci Leaderu ČR bezpochyby také přispěla dotace Karlovarského kraje ve výši 200 000 Kč na zajištění provozu, technickou asistenci a na přípravu projektů v rámci principu Leader.

Ostatní dotované projekty roku 2007
Ve 2. polovině roku 2007 se MAS Sokolovsko podařilo úspěšně realizovat další 2 menší projekty. Projekt Poznej Sokolovsko byl jedním z nich. Jednalo se o vytvoření propagačního materiálu v počtu 1 000 kusů v celkové hodnotě 56 126 Kč, z čehož dotace Karlovarského kraje činili 35 000 Kč. Žadatel kompletně řídil a organizoval projekt včetně vedení odděleného účetnictví, zajistil tvorbu propagační brožury a distribuci nákladu. Projekt byl zahájen v září 2007 a ukončen v prosinci 2007.

Druhý projekt se skrývá pod názvem Integrované řešení zapojení církevních památek do produktu cestovního ruchu. Konkrétně šlo o zpracování studie proveditelnosti, která řeší obnovu církevních památek v dotčených obcích MAS. Dotace z Karlovarského kraje činila v tomto případě 225 000 Kč, přičemž celkové náklady dosáhly výše 300 000 Kč. I v tomto případě žadatel, tj. MAS Sokolovsko, kompletně realizoval projekt včetně vedení odděleného účetnictví, zajistil zpracování předběžné studie proveditelnosti, se kterou nadále pracuje v provozní fázi projektu pro přípravu projektů na rekonstrukci, obnovu a zapojení církevních památek do cestovního ruchu. Projekt byl zahájen v květnu 2007 a ukončen v prosinci 2007.

Plány na rok 2008

Na letošní rok plánuje MAS Sokolovsko řadu významných aktivit. Předpokládá se zapojení MAS do několika dotačních titulů. Očekává se např. vyhlášení Regionálního operačního programu Severozápad či možnost požádat o příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu obnovy venkova.

Největším naším úkolem na rok 2008 však bude příprava a podání žádosti do IV. osy Leader Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství ČR. Termín jejího vyhlášení je odhadován na podzim 2008. V souvislosti s přípravou na tuto žádost budete během následujících měsíců přizváni k účasti na plánovacích komunitních workshopech a na aktualizaci základních dokumentů MAS.

Čeká nás také zasedání valné hromady (pravděpodobně 6/2008) a dalších orgánů MAS Sokolovsko. Na únor pro Vás připravuje společenskou akci s kulturním programem a s podrobnějšími informacemi o výsledcích MAS v loňském roce.

V závěru je nutno poznamenat, že za veškeré úspěchy jichž MAS Sokolovsko v posledních měsících dosáhla patří dík nejen pracovníkům MAS, ale také všem našim členům a partnerům. Tímto Vám děkujeme za projevenou ochotu a aktivitu a těšíme se na další spolupráci.