Občasný zpravodaj č. 4, červenec 2007

Slovo na úvod

Tento občasník má za úkol jediné, a to informovat Vás o aktuálních výzvách Leaderu – vlastního i celostátního.

Leader Sokolovsko 2007

Dne 19. července byla rozeslána výzva k předložení žádostí o dotaci všem členům MAS. Žádosti můžete předkládat na formulářích s přílohami do 15.8.2007. K rozdělení bylo vypsáno 300.000,- Kč, nyní jich ještě zbývá 220.000,-. Ohledně příjmu žádostí kontaktujte sl. Slunčíkovou tel. 352 466 056.

Realizace vybraných projektů bude probíhat od 14. září do 30. listopadu 2007. Pravidla a podmínky programu obsahuje Příručka pro žadatele.

Program Leader Sokolovsko 2007 je financován výhradně ze zdrojů MAS Sokolovsko o.p.s. Smyslem programu je vyzkoušení nových forem zlepšování kvality života ve venkovských oblastech, posilování ekonomického prostředí a zhodnocování přírodního a kulturního dědictví, a tím zlepšování organizačních schopností venkovských subjektů.

Tento vlastní Leader také kromě jiného slouží i tomu, abychom se všichni naučili metodu Leader a byli dobře připraveni na možnosti čerpání dalších dotací.

Výzva Leader ČR 2007

Ač jsme již od března očekávali vypsání celostátního programu Leader ČR 2007, přesto nás tato výzva zaskočila a to především neobvykle krátkou dobou na přípravu žádosti o dotaci. Ministerstvo zemědělství vyhlásilo Leader ČR pro rok 2007 dne 20.7.2007 s termínem odevzdání žádostí do 10. 8.2007.

Bude-li vybrán záměr naší místní akční skupiny, bude moci MAS vybírat projekty k realizaci. Zvýhodněné budou projekty v obcích do 2000 obyvatel. Realizace projektů musí být dokončena v roce 2007.

Bude se zde jednat o 2,5 mil. Kč. Je to zajisté velká příležitost, kterou si nesmíme nechat ujít.

Jak bylo napsáno již v Občasném zpravodaji č. 3, je připravena řada dokumentů potřebných pro žádost o dotaci. Nicméně zbývá toho ještě dost připravit v šibeničním termínu.

Chceme Vás tímto tedy požádat o shovívavost k našim požadavkům, neboť jen plníme to, co Ministerstvo zemědělství požaduje a zároveň Vás žádáme o operativnost, abychom stihli žádost zkompletovat v mimořádně krátkém termínu.

Vypracovala:ABRI, s.r.o. facilitátor MAS– Bc. Dagmar Hůrková, sekretariát MAS