Občasný zpravodaj č. 3, březen 2007

Slovo na úvod
Na úvod je potřeba říci, že od září 2006, kdy jsme Vás naposledy informovali prostřednictvím zpravodaje č. 2, se toho mnohé v rámci formování naší MAS událo. Především je potřeba zmínit, že MAS neuspěla v žádosti o dotaci (podané na jaře 2006) na zpracování rozvojové strategie v rámci titulu „Osvojení“ a proto se rozhodla zainvestovat zpracování tohoto základního dokumentu pouze z vlastních prostředků (majetkových vkladů členů). Důvodem našeho neúspěchu v tomto dotačním titulu byl především přetlak žádostí a také bodovací systém, který výrazně zvýhodňoval MAS, které již strategii zpracovanou měly.

Zpracování Integrované strategie rozvoje MAS Sokolovsko (rozvoj místního partnerství)
Pro zpracování strategie byla vybrána firma ABRI, s.r.o., která v prvním řadě sehrávala roli facilitátora MAS. Především bylo rozhodnuto o tom, že strategie bude zpracovávána formou komunitního plánování tj. prostřednictvím realizace plánovacích workshopů. Práce byly započaty v listopadu 2006, kdy se vytvořila pracovní skupina pro zpracování strategie. Dle pravidel metody Leader jsme i tady dbali na to, aby skupina obsahovala zástupce všech 3 sektorů – komunální, podnikatelské a neziskové sféry. Původně byla sestavena skupina z 25 členů, ale workshopů se zúčastňovalo aktivně v průměru 15 členů. Od 23. listopadu 2006 do 23. ledna 2007 se zorganizovalo 6 pracovních workshopů – vždy na jiném místě.

Prostřednictvím tohoto zpravodaje chceme poděkovat všem aktivním účastníkům těchto workshopů za jejich spolupráci a nezištnou účast na tvorbě strategie MAS. Díky nim je dnes strategie již napsána, byla doplněna v rámci připomínkování, a nyní ji čekají pouze konečné grafické úpravy. Rozsah základního textu má přibližně 110 stran a dalších cca 70 stran tvoří přílohy (zápisy z workshopů a výstupy z dotazníkové akce, která proběhla mezi členskými obcemi MAS).

Díky realizaci výše zmíněných workshopů došlo i k rozšíření MAS o aktivní partnery, ale i o nové členy do o.p.s., a to zejména ze soukromého sektoru (KČT odbor Krušné hory, Tradiční řemesla Bernard o.s., Stasis s.r.o., Nadace Renesance 21 aj.). Přistoupila i nová obec – Kaceřov. Díky této změně bylo potřeba rozšířit mapové podklady MAS o katastrální území této obce, tudíž konečné zpracování strategie se časově trochu posunulo.

Spolupráce MAS v rámci kraje
MAS Sokolovsko se aktivně chytla nabídky MAS Vladař (zastoupené PhDr. Petrem Sušankou) pomáhat začínajícím maskám. K dnešnímu datu se uskutečnily 2 schůzky ve Valči. 13. března je domluvena další konzultace, cílem které bude především vidět úspěšnou žádost MAS Vladař z minulého roku.

Dne 12.2. 2007 se uskutečnila schůzka MAS z Karlovarského kraje právě pod vedením doktora Sušanky, který se snaží o podporu MAS z kraje pro tento rok, aby se masky mohly kvalitně připravit na čerpání dotací z IV. osy Programu rozvoje venkova (tzv. velký Leader) . Minulý rok totiž každá MAS získala z kraje 100 tis. Kč na podporu své činnosti ovšem toho roku tomu tak nebylo. Masky se domluvily na společném lobbingu pro tuto věc a sice tím, že podají společnou žádost o podporu z kraje. Tuto žádost má na starosti Ing. Makovička, manažer MAS Sokolovsko.

Příprava na výzvu Leader ČR 2007
Podle předběžných informací z konce roku 2006 měla být výzva Leader ČR 2007 vyhlášena na konci února, ale do dnešního dne se tak nestalo. Dle nejčerstvějších zpráv z ministerstva zemědělství možno očekávat výzvu nejdřív v polovině března. MAS se od ledna 2007 aktivně připravuje na výzvu. Od počátku roku do dnešního dne byly zvoleny povinné orgány MAS (výběrová komise, programový výbor) i nepovinný sekretariát, který bude plnit funkci pracovního orgánu MAS. Zpracoval se návrh statutu společnosti, který byl na posledním zasedání Správní rady MAS připomínkován a bude tedy upraven v souladu s připomínkami do dalšího zasedání Správní rady. Byla přijata znění partnerských smluv pro partnery MAS a bylo také odsouhlaseno zavedení finančního příspěvku ve výši 5 % z přijaté dotace pro MAS na podporu provozu MAS. Byla odsouhlasena také pravidelná aktualizace strategie MAS, a to v dvouletém intervalu kompletně s tím, že aktualizace seznamu projektů se bude provádět každoročně.

V současné době je připravena i značná část příloh, které se vyžadovaly v rámci předešlých výzev Leader ČR jako např. souhlasy obcí se zařazením jejich katastrálních území do MAS nebo výpisy z rejstříku trestů statutárního orgánu.
Projektová příprava MAS neustále probíhá, v rámci strategie se sebíralo 197 projektů různých potenciálních žadatelů a zaměření, ovšem počet sesbíraných záměrů z oblasti Kraslicka představitelé MAS považují za poněkud nedostačující. S cílem podpory většího zapojení Kraslicka do aktivit MAS i pro získání souhlasu města Kraslic se zařazením jeho území do MAS se domluvila schůzka představitelů Správní rady MAS a Kraslic na půdě MÚ v Kraslicích. Podobná schůzka se plánuje i v Citicích.

Nejbližší plánované aktivity
V nejbližších dnech si MAS Sokolovsko zažádá o příspěvek z Karlovarského kraje v rámci podpory aktivit CR na své propagační materiály. Obsahem předkládaného projektu „Poznej Sokolovsko“ je tvorba a tisk 3000 kusů obecných letáků propagujících MAS a nejzajímavější turistické atraktivity na její území, dále jsou to 3 tématické letáky v nákladu 1000 kusů pro církevní turistiku, sportovní vyžití a lidovou architekturu na území MAS. Součástí projektu je i tvorba a tisk stolních kalendářů, také v nákladu 3000 kusů s fotografiemi z území celé MAS. V souvislosti s hledáním finančních zdrojů pro fungování MAS se plánuje, že kalendáře se budou distribuovat prodejem za velmi výhodnou cenu, čímž MAS chce pokrýt minimálně svou finanční spoluúčast (25 %) na tomto projektu.

MAS též požádala KK o dotaci z POV na přípravu integrovaného projektu pro obnovu církevních památek a jejich zapojení do CR.
Po, každou chvíli očekávané, výzvě Leader ČR 2007 se plánuje školení MAS pro potenciální žadatele, zahájí se činnost Programového výboru v rámci vydefinování záměru, bodovacího systému, fichí apod. a také činnost Sekretariátu na přípravě záměru a žádosti. Opět bude muset zasedat Správní rada k dotažení a odsouhlasení všech důležitých záležitostí v souvislosti s přípravou na Leader ČR.

Každopádně, poté co bude vyhlášena výzva, nás všechny čeká měsíc plný práce, který doufám, bude úspěšným vyvrcholením našeho dosavadního snažení. Všem přejeme hodně chuti do práce a trpělivost.

Každopádně, poté co bude vyhlášena výzva, nás všechny čeká měsíc plný práce, který doufám, bude úspěšným vyvrcholením našeho dosavadního snažení. Všem přejeme hodně chuti do práce a trpělivost.

Vypracoval: ABRI, s.r.o. facilitátor MAS, Ing. Miroslav Makovička, manažer MAS