Občasný zpravodaj č. 2, září 2006

 1. Zápis v obchodním rejstříku
  Začátkem září jsme obdrželi po peripetiích, jichž jste byli svědky, rozhodnutí Krajského soudu v Plzni o zápis obecně prospěšné společnosti MAS Sokolovsko do obchodního rejstříku. Na základě odezvy tohoto faktu např. ze strany Ing. Orálka, radního KK pro oblast životního prostředí, zemědělství (včetně rozvoje venkova) a revitalizaci krajiny, se náš postup, kdy jsme zvolili náročnější cestu, jeví nyní jako výhoda. Náročnost našeho způsobu spočívala v tom, že jsme rovnou vytvářeli doporučovanou strukturu, což nám přineslo velký počet zakladatelů a již zmíněné obtíže. Ač jsme z 5 vznikajících MAS v kraji začali jako poslední, dá se nyní říci, že jsme náskok konkurence dohnali.
 2. Nejbližší úkoly
  Tento týden bude požádáno o zaslání výpisu z OR. Na základě toho bude založen účet a členové MAS budou vyzváni k zaplacení majetkového peněžního vkladu.

  Budou svolána orgány MAS a zahájena jejich činnost. Ta bude zaměřena především na další rozvoj členské základny (již dnes máme požadavky na nová členství) a na vytvoření orgánů a obsazení funkcí nezbytných pro fungování MAS metodou Leader.

  Úkolem č. 1 ovšem zůstává pracovat na tom, abychom to byli právě my, kteří budeme pověřeni pracovat prostřednictvím iniciativy Leader.

 3. Konference rozvoje venkova a pracovní skupina
  Ve dnech 20. – 22.9. se v Teplé uskutečnila Národní konference o venkovu. Zde bylo zveřejněno, že v ČR je v současné době na 140 subjektů usilujících o získání dotace Leader. Z Karlovarského kraje by mohly být za příznivých okolností úspěšné až 3 MAS. Je snaha vytvořit sdružení MAS pro KK, úvodní společná témata např. předfinancování projektů a vzdělávání.
 4. Osvojené Leader a Strategie místního partnerství
  Základní podmínkou pro získání dotace Leader je vypracování tzv. strategie místního partnerství. S ohledem na velikost našeho MAS a na jeho různorodost to nebude jednoduchý úkol. Pro snížení nároků na rozpočet MAS a Vaše rozpočty, bylo na jaře prostřednictvím Mikroregionu Sokolov – východ požádáno o získání dotace z titulu „Osvojení". Dosud nebylo o naší žádosti rozhodnuto, proto se v příštích dnech uskuteční na MZe, odbor evropské integrace, schůzka.
 5. Vazba MAS na ROP
  Stále existuje otázka co s o.p.s, pokud nebudeme úspěšní s aktivitou Leader. Ti z Vás, kteří měli již možnost seznámit se s návrhem ROP vědí, že i zde je kapitola pro podporu rozvoje venkova. Čerpat se však bude moci jen pro tzv. integrované projekty a zdá se, že MAS Sokolovsko by mohla být dobrým prostředkem i pro tuto oblast.

Září 2006–Ing. Miroslav Makovička