MAS Sokolovsko získala desítky milionů z Evropské unie

Před časem jsme informovali veřejnost o podání žádosti o dotaci do takzvaného velkého Leaderu. Státní zemědělský intervenční fond obdržel z Ministerstva zemědělství schválené částky pro rok 2009. Celková částka realizace opatření IV.1.1. a IV.1.2. pro naší MAS je úžasných 22 311 228,- Kč pro rok 2009. Dle pravidel Leaderu bude naše MAS každý rok v následujících pěti letech dostávat výše uvedenou částku, znamená to tedy, že za celou dobu obdržíme více jak 130 mil. Kč. Metoda Leader pro naší MAS znamená, že můžeme sami rozhodovat o tom, na jaké projekty a v jaké výši vynaložíme získané finanční prostředky.

Získání této dotace je završení práce více jak 20 osob, kteří se podíleli komunitním způsobem na rozvíjení činností MAS Sokolovsko a zpracování stovek stran dokumentů nezbytných pro podání žádosti Leader.

Obrázek: Leader 2007-2013 (odkaz vede na větší obrázek v PDF, 2 MB)
Leader

Podporovány budou především projekty:

  • individuální projekty místních subjektů
  • vlastní projekty, a to především v oblasti vzdělávání, posilování místních kapacit a spolupráce.

V první řadě bude MAS Sokolovsko realizovat školení pro potencionální a poté také pro úspěšné žadatele s cílem přispět ke kvalitě předkládaných projektů, bude také poskytována pravidelná asistence, monitoring, kontrola a vyhodnocení.

Pro každý sledovaný rok (tj. do roku 2013) se plánují max. 2 výzvy. Frekvence výzev bude v souladu s registrací na RO SZIF probíhat především na jaře a na podzim, což žadatelům umožní realizovat své projekty mimo zimní období.

Potencionální žadatelé budou mít na výběr realizovat své projekty z pěti opatření:

  1. Obnova a rozvoj kvality života na venkově
  2. Občanská vybavenost a služby na území MAS Sokolovsko
  3. Kulturní dědictví a tradice našeho venkova
  4. Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
  5. Rozvoj podnikání a zavádění využívání OZE na území MAS

Na základě uspořádaných workshopů během přípravy žádosti o dotaci je největší množství plánovaných projektů do aktivit podporovaných ve Fiche č. 1, poté ve Fiche č. 2 a 3.

Harmonogram administrativních postupů

Po schválení na RO SZIF bude vyhlášená výzva, žadatelé budou mít 30 denní lhůtu pro podání žádostí. Na základě podání žádostí bude probíhat příjem a kontrola úplnosti, administrativní kontrola vč. informování žadatelů o výsledku. Na základě výsledků z administrativní kontroly proběhne další příjem opravených či doplněných žádostí, tím budu celá administrativní kontrola ukončena a žadatelům budou sděleny výsledky z dosavadního hodnocení. Žádosti budou předány výběrové komisi, která sestaví tzv. long list – seznam žádostí s bodovým hodnocením. Dalším krokem bude zasedání programového výboru, který sestaví tzv. short list – výběr žádostí k financování a výběr žádostí k odmítnutí. Short list bude v poslední fázi předán správní radě, která bude schvalovat projekty k financování. Schválené projekty tak budou moci započít svou realizaci.

Výběr projektů bude probíhat transparentním způsobem, hlavní slovo ve výběru projektů určených k financování mají výběrová komise a programový výbor.

Veškeré dokumenty pro žadatele a pro příjemce budou zveřejněny především na webových stránkách MAS (www.mas-sokolovsko.eu), dále pak ve spolupráci s obcemi na vývěsních tabulích a vyhlášením místních rozhlasů, popřípadě osobním či e-mailovým kontaktem potencionálním žadatelům.

Pro letošní rok se plánuje vyhlášení první výzvy nejdříve na konci léta a první realizace projektu budou tak započaty na počátku roku 2010. V červnu letošního roku se také uskuteční zasedání valné hromady, kde členi MAS budou podrobně informováni o rozdělování finančních prostředků až do roku 2013.

Zprávu zpracovala: Stanislava Slunčíková, člen správní rady