MAS Sokolovsko vyhlašuje Výzvu č. 4

Místní akční skupina Sokolovsko o.p.s. vyhlašuje Výzvu č. 4 k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR v následujících oblastech podpory:

Fiche č. 2 – Občanská vybavenost a služby na území MAS Sokolovsko – v níž budou podpořeny projekty zaměřené na zajištění občanského vybavení a služeb v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu. V zájmu posílení sounáležitosti místních obyvatel s místním prostředím je podpora zaměřena také na zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků a církví a jejich organizací, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy.

Fiche č. 3 – Kulturní dědictví a tradice našeho venkova – v níž budou podporovány následující záměry:
a) studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova
b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova (např. kulturní památky, památkově významná území, kulturní prvky vesnic a venkovské krajiny, historické parky, zahrady, aleje,…)
c) stálé výstavní expozice a muzea (s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu)

Další informace » (záložka Program Leader 2011, 4. výzva)