Harmonogram 2. výzvy SPL pro rok 2010

Dne 7. dubna 2010 se sešla na svém řádném zasedání Správní rada MAS Sokolovsko a schválila Harmonogram příjmu, kontroly a výběru projektů v rámci 2. Výzvy SPL, na základě které bude vyplaceno v letošním roce podobně jako v loňském roce téměř 20 mil. Kč. Jedná se o prostředky z tzv. velkého Leadru, vyčleněné Státním zemědělským intervenčním fondem do programu rozvoje venkova.

V první řadě bude MAS Sokolovsko realizovat školení pro potencionální žadatele s cílem přispět ke kvalitě předkládaných projektů. Bude také poskytována pravidelná asistence, monitoring, kontrola a vyhodnocení. Informační seminář pro žadatele o dotaci se uskuteční dne 26. dubna 2010 od 15 hodin v zasedací místnosti statku Bernard v Královském Poříčí.

Priority, v nichž budou mít potencionální žadatelé na výběr realizovat své projekty, jsou rozděleny do 5 okruhů v tzv. Fichích, které zájemci najdou na webových stránkách MAS Sokolovsko v sekci Dokumenty na adrese (www.mas-sokolovsko.eu/dokumenty). Jedná se o oblast diverzifikace zemědělství, podpory drobného podnikání na venkově, venkovského cestovního ruchu, zlepšení kvality života na venkově, ochranu a rozvoj kulturního dědictví, vzdělávání a rozšiřování znalostí místních obyvatel.

Po schválení na RO SZIF bude vyhlášená výzva v předpokládaném termínu 23. dubna 2010. Lhůta pro podání žádostí bude od 20. do 26. května 2010. Na základě podání žádostí bude probíhat příjem a kontrola úplnosti, administrativní kontrola vč. informování žadatelů o výsledku. Na základě výsledků z administrativní kontroly proběhne další příjem opravených či doplněných žádostí, tím budu celá administrativní kontrola ukončena a žadatelům budou sděleny výsledky z dosavadního hodnocení. Žádosti budou předány výběrové komisi, která sestaví tzv. long list – seznam žádostí s bodovým hodnocením. Dalším krokem bude zasedání programového výboru dne 21.června 2010, který sestaví tzv. short list – výběr žádostí k financování a výběr žádostí k odmítnutí. Short list bude v poslední fázi předán správní radě, která bude schvalovat projekty k financování. Takto vybrané projekty budou předány k definitivnímu schválení na SZIF a poté budou moci započít svou realizaci.

Výběr projektů bude probíhat transparentním způsobem, hlavní slovo ve výběru projektů určených k financování mají výběrová komise a programový výbor MAS.

Veškeré dokumenty pro žadatele a pro příjemce budou zveřejněny především na webových stránkách MAS (www.mas-sokolovsko.eu), dále pak ve spolupráci s obcemi na vývěsních tabulích a vyhlášením místních rozhlasů, popřípadě osobním či e-mailovým kontaktem potencionálním žadatelům a také prostřednictvím Sokolovského deníku.

banner.gif